Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska gmina Boguchwała. Budowa kontenerowej pompowni wodociągowej, przebudowa istniejącej pompowni wodociągowej.


Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 36040 Boguchwała, ul. Tkaczowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 870121, 8701215,8701218 , fax. 17 870121, 8701215
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Tkaczowa 146
  36040 Boguchwała, woj. podkarpackie
  tel. 17 870121, 8701215,8701218, fax. 17 870121, 8701215
  REGON: 69154931100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.go-kom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska gmina Boguchwała. Budowa kontenerowej pompowni wodociągowej, przebudowa istniejącej pompowni wodociągowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z jednym przyłączem wodociągowym do działki nr ewid. 834 oraz budowa kontenerowej pompowni wodociągowej, Zakres projektu obejmuje budowę: - sieci kanalizacji sanitarnej, - sieci i przyłącza wodociągowego, - przebudowę istniejącej pompowni wodociągowej P1, - budowę nowej pompowni wodociągowej P2 Teren przeznaczony pod budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest we wsi Wola Zgłobieńska, gmina Boguchwała. Jest to teren rolniczy oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Łączna długość sieci wodociagowej (Ø110, Ø90, Ø63, Ø40) wynosi około 3,6 km natomiast łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (Ø200) wynosi ok. 2,5 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000, 00 zł (dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Niechobrzu nr 25 9163 0009 2001 0006 1854 0001 z dopiskiem „Wadium nr referencyjny: ZP/4/2017 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska gmina Boguchwała. Budowa kontenerowej pompowni wodociągowej, przebudowa istniejącej pompowni wodociągowej.” Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi wykazać do oferty certyfikaty oraz będzie stosował poniższe systemy podczas wykonywania zamówienia - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy odwołując się do norm zarządzania opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji (np.: certyfikat ISO OHSAS 18001, lub PN-N-18001) - system zarządzania jakością odwołując się do norm zarządzania opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji (np.: certyfikat ISO 9001) - system zarządzania środowiskiem odwołując się do norm zarządzania opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji (np.: certyfikat ISO 14001) b. Wykonawca do oferty załączy: - Karty katalogowe wraz z opisem technicznym – dla następujących wyrobów: hydranty nadziemne, zasuwy, łączniki do rur PE, pompy; - Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP Józefów dla hydrantów - Atest PZH do wszystkich oferowanych wyrobów mających kontakt z wodą pitną; dla asortymentu : hydranty nadziemne : - wyniki z badań poświadczających jakość powłoki antykorozyjnej, wykonane przez zewnętrzną, niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. Wyniki pow. - grubości powłoki min. 250 μm - odporności na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK, - porowatość powłoki metodą iskrową, poświadczające brak przebić elektrycznych po przyłożeniu napięcia próbnego 3 KV, - test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia zgodnie z DIN 30677-1, - poświadczenie, iż materiały wykonane z gumy, użyte do produkcji armatury są sprawdzane na wydzielanie szkodliwych substancji oraz podatność na rozwój mikroorganizmów, - raport z badań wytrzymałościowych wraz z określeniem mikrostruktury żeliwa zgodnie z normą PN-EN 1563:2012 oraz PN-EN ISO 945-1:2009, dla asortymentu :zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe , zasuwy z końcówkami do PE, zasuwy gwintowane do przyłączy, łączniki do rur PE : - certyfikat GSK-RAL - wyniki z badań wykonane przez niezależna jednostkę badawczą , które potwierdzi zgodność stosowanej mieszanki gumowej z normą PN-EN 681-1 do produkcji elementów odcinających w armaturze wodociągowej c. Wykonawca musi wykazać do oferty, że posiada przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w liczbie co najmniej 30 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; d. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych jako INNE pkt.a. musi być w całości spełniony przez każdego jednego z partnerów Konsorcjum

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf