Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej wraz z budową hydroforni kontenerowej na dz. nr ewid. 971/1 w Proszowicach do dz. nr ewid. 174/10 (obręb geodezyjny nr 0007 Jazdowiczki), ul. Dębowiec, gmina Proszowice, powiat Proszowicki, województwo małopolskie


Gmina Proszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, 3 Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 386 10 05 , fax. 12 386 15 55
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Proszowice
  3 Maja 72
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 12 386 10 05, fax. 12 386 15 55
  REGON: 351556033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.proszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej wraz z budową hydroforni kontenerowej na dz. nr ewid. 971/1 w Proszowicach do dz. nr ewid. 174/10 (obręb geodezyjny nr 0007 Jazdowiczki), ul. Dębowiec, gmina Proszowice, powiat Proszowicki, województwo małopolskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej wraz z budową hydroforni kontenerowej na dz. nr ewid. 971/1 w Proszowicach do dz. nr ewid. 174/10 (obręb geodezyjny nr 0007 Jazdowiczki), ul. Dębowiec, gmina Proszowice, powiat Proszowicki, województwo małopolskie. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. sieci wodociągowej o łącznej długości około 2611,4mb, w tym: - sieć wodociągowa ø160 - około 1703,0mb - sieć wodociągowa ø110 - około 595,4mb - sieć wodociągowa ø90 - około 5,5mb - sieć wodociągowa ø50 - około 103,6mb - siec wodociągowa ø40 - około 203,9mb 2. hydroforni kontenerowej o wymiarach 2,99x2,44x2,59, zestaw hydroforowy o mocy silników 3x2,20kW, Hpmin=67,0m, Hpmax=79,0m, Qmin=6,7m3 h-1, Qmax=19,8m3 h-1, wraz z wykonaniem odwodnienia hydroforni, przyłączem energetycznym. 3. wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w łącznej ilości około 257,4m2. 4. połączenie budowanej sieci wodociągowej z istniejącymi sieciami rozdzielczymi oraz przyłączami domowymi. Część robót budowlanych realizowana będzie w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Nadzór konserwatorski nad realizacją zadania zostanie zapewniony przez Zamawiającego. W wycenie robót należy uwzględnić utrudnienia związane z koniecznością sprawowania nadzoru archeologicznego, nieprzewidzianymi kolizjami z mediami niezinwentaryzowanymi na mapie sytuacyjno wysokościowej. Wykonawca musi zapewnić wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu na drogach publicznych związanej z prowadzonymi robotami. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-12-28 do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Proszowicach 25859700010010000010490007; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - wzór formularza oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf