: przewóz do i z WZW Jawor z miejscowości: Ustrzyki Dolne, Łobozew, Średnia Wieś, Polańczyk, Uherce, Lesko


Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" ogłasza przetarg

 • Adres: 38-612 Solina,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4701201 , fax. 013 4701201
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor"
  38-612 Solina, woj. podkarpackie
  tel. 013 4701201, fax. 013 4701201
  REGON: 37001991000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wzw@jawor.owg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  : przewóz do i z WZW Jawor z miejscowości: Ustrzyki Dolne, Łobozew, Średnia Wieś, Polańczyk, Uherce, Lesko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przewóz do i z WZW Jawor z miejscowości: Ustrzyki Dolne, Łobozew, Średnia Wieś, Polańczyk, Uherce, Lesko w godzinach: przywóz 500, 700, odwóz 1500, 2100 - maksymalna ilość osób do przewozu 25 jednorazowo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzwjawor.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf