Przetargi.pl
Zwiększenie oferty kulturalnej poprzez doposażenie instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”

Urząd Gminy Ruda Maleniecka ogłasza przetarg

 • Adres: 26242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40 , fax. 0-41 373 13 41
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ruda Maleniecka
  Ruda Maleniecka
  26242 Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40, fax. 0-41 373 13 41
  REGON: 123284700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie oferty kulturalnej poprzez doposażenie instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Zwiększenie oferty kulturalnej poprzez doposażenie instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej” w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”. Przedmiot zamówienia polega na wyposażeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej w następującym zakresie: - wyposażenie pomieszczeń części bibliotecznej, - sprzęt komputerowy i audiowizualny, - wyposażenie pomieszczeń socjalnych, - wyposażenie sali konferencyjnej, - wyposażenie łazienek w budynku, - zestaw nagłaśniający, - namioty. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu, mebli, urządzeń - gotowych do korzystania z nich, tzn. zmontowanych lub dostawę w częściach i montaż na miejscu, tak aby zamawiający mógł korzystać z nich bez ingerencji (składania, skręcania, montowania, itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ zatytułowanym „Opis przedmiotu zamówienia”. Wszystkie elementy wyposażenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w pełni wartościowe, sprawne, wolne od wad, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39155100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na etapie składania ofert wykonawca składa: 1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (o którym mowa w sekcji III.3. niniejszego ogłoszenia). 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach