Przetargi.pl
ZP-2380-164-8/2018 „Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części na koszt Policji– postępowanie nr 2/2018”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-2380-164-8/2018 „Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części na koszt Policji– postępowanie nr 2/2018”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi parkowania i przechowywania pojazdów o dmc do 3,5 t i ich części oraz usługi parkowania i przechowywania pojazdów o dmc powyżej 3,5 t zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez jednostkę wyszczególnioną w zadaniu oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek, całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta. 2. Zamówienie zostało podzielone na 8 nw. (części) zadań: Zadanie 1- parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP BIELSKO-BIAŁA Zadanie 2 – parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP KATOWICE Zadanie 3 – parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t dla KPP LUBLINIEC Zadanie 4 – parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP ZABRZE Zadanie 5 – parkowanie i przechowywanie pojazdów dmc powyżej 3,5 t dla KPP MYSZKÓW Zadanie 6 – Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP ŻORY Zadanie 7 – Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Zadanie 8 – parkowanie i przechowywanie pojazdów dmc powyżej 3,5 t dla KMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 3. Szacowane ilości dób parkowania dla wszystkich zadań zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Podane wartości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że faktyczne ilości mogą ulec zmianie, a podane dane służą jedynie do obliczenia ceny ofertowej przez Wykonawców. 4. Zamawiający wymaga, aby doba parkowania rozpoczynała się od faktycznego przyjęcia pojazdu na parking strzeżony (ustalenie winno być sprecyzowane w godzinach i minutach) i kończyła się po upływie 24 godzin od tego momentu. 5. Zamawiający zostanie obciążony kwotą w wysokości 1/24 stawki dobowej za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia danej usługi. 6. Wykonawca winien wskazać w Załączniku nr 1 do SIWZ- formularzu ofertowym lokalizację parkingu tj. jeden adres dla danego zadania, na które składa ofertę. W przypadku podania więcej niż jednego adresu parkingu dla jednego zadania, na które Wykonawca składa ofertę, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wykonawca może wskazać ten sam adres parkingu dla kilku zadań pod warunkiem, ze dysponuje odpowiednią ilością miejsc parkingowych wynikającą z postawionego warunku dla każdego zadania. 7. Odległość parkingu od siedziby jednostki powinna znajdować się w odległości nieprzekraczającej 25 km licząc po trasie z siedziby KPP/KMP na wskazany parking. 7.1. Adresy siedzib KPP/KMP dla poszczególnych zadań: Zadanie 1 – KMP BIELSKO-BIAŁA- 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wapienna 45 Zadanie 2 – KMP KATOWICE, 40-018 Katowice, ul. J. Lompy 19 Zadanie 3 – KPP LUBLINIEC, 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6, Zadanie 4 – KMP ZABRZE- 41-800 Zabrze, ul. 1-go Maja 1 Zadanie nr 5 – KPP MYSZKÓW- 42-300 Myszków , Tadeusza Kościuszki 105 Zadanie nr 6 – KMP ŻORY- 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 3 Zadanie nr 7,8 – KMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE-  41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 16 7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania odległości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ- formularzu ofertowym przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Na etapie badania oferty Zamawiający zweryfikuje oferowaną przez Wykonawcę odległość i przypadku gdy oferowana odległość przekroczy 25 km licząc po trasie dla danego zadania, na które Wykonawca składa ofertę, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę, co najmniej 100 000,00 złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne. Zamawiający wymaga, aby aktualna polisa OC była do okazania przez Wykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego. 9. UWAGA: Rozliczenie każdego zadania za zrealizowane według bieżących potrzeb usługi następować będzie wg cen jednostkowych podanych dla każdej pozycji tabeli załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla każdego zadania. Cenę brutto obliczoną wg Rozdz. X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 9.1. Zamawiający informuje, iż na etapie badania i oceny ofert będzie przeliczał ceny jednostkowe podane w ofertach przez ilości wynikające z załącznika nr 5 do SIWZ celem badania, czy oferta nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zadania. 9.2 Jeżeli wyliczona kwota będzie wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania, Zamawiający zdecyduje: - o zwiększeniu środków na realizację danego zadania, lub - do umowy jako maksymalna kwota zostanie wpisana kwota przeznaczona na realizację zamówienia dla danego zadania podana na otwarciu ofert, lub - w przypadku przekroczenia kwoty i braku możliwości jej zwiększenia, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp "wartość oferty przekracza środki przeznaczone na realizację zadania (...)" 10. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98351100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanym wyżej oświadczeniu b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że cena ofertowa została wyliczona zgodnie z dyspozycjami Rozdziału X SIWZ oraz załączników, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 4. Oświadczenie Wykonawcy o lokalizacji parkingu na którym będą przechowywane pojazd i odległości tego parkingu od siedziby jednostki, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie o ilości miejsc parkingowych dla danego zadania złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się ubezpieczyć na cały okres trwania umowy na kwotę co najmniej 100 000,00 złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność Wykonawca mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wraz z zobowiązaniem do okazania na każde wezwanie Zamawiającego aktualnej polisy OC, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane ceny jednostkowe brutto będą obowiązywały w każdy dzień roboczy miesiąca (całodobowo) oraz soboty, niedziele i święta przez cały okres obowiązywania umowy, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że w cenie oferty brutto uwzględnione są wszystkie koszty, które mogą wystąpić podczas wykonywania usług w zakresie parkowania i przechowywania pojazdów oraz części pojazdów złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że doba parkowania pojazdów/przechowywania części rozpoczyna się od faktycznego przyjęcia pojazdu na parking strzeżony (w godzinach i minutach), a kończy po upływie 24 godzin od tego momentu, a Zamawiający zostanie obciążony kwotą w wysokości 1/24 stawki dobowej za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia danej usługi, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm oraz danych kontaktowych podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie oraz złożone na załączniku nr 4 do SIWZ. 11. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale II SIWZ i zgodnie z Rozdziałem. I SIWZ złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 14. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 15. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 16. Oświadczenie, że Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 17. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty musi załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią rozdziału III ust. 3 SIWZ, złożone na wzorze zobowiązania stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach