Przetargi.pl
Zorganizowanie wyjazdu zagranicznego do Włoch w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6487009 , fax. 016 6487009
 • Data zamieszczenia: 2014-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Jagiellońska 10 10
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 016 6487009, fax. 016 6487009
  REGON: 65090328500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.przeworsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie wyjazdu zagranicznego do Włoch w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacji usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu 9 dniowego wyjazdu na warsztaty kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz 15 dniowych praktyk w Perugii (Włochy) w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. Zadaniem Wykonawcy jest zorganizowanie dwóch wyjazdów spełniając minimum następujące wymagania: I. Zadanie nr 1 - 9 dniowy wyjazd na warsztaty Termin realizacji: 8 - 16 marca 2014r. Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu wyjazdu. Liczba uczestników: 8 osób dorosłych a) Hotel położony w miejscowości Perugia w odległości maksymalnie 4 km od Universita dei Sapori scaral, adres Str. Montecorneo 45, 06126 Perugia. b) Hotel spełniający wymagania hotelu co najmniej trzy gwiazdkowego (według klasyfikacji z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 VIII 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie, Dz. U. 2006 Nr 22 poz. 169). c) Hotel zapewnia 6 noclegów dla 8 osób w następującym układzie: a. 1 miejsce noclegowe w pokoju jednoosobowych (z pełnym węzłem sanitarnym). b. pozostałych 7 miejsc noclegach w pokojach dwuosobowych lub trzyosobowych. d) Każdy pokój ma być wyposażony w: łazienkę z kabiną prysznicową lub wanną, wc e) Hotel musi posiadać restaurację, która musi zapewnić wyżywienie dla wszystkich uczestników w okresie pobytu w ośrodku (śniadania i kolację) II. Zadanie nr 2 - 15 dniowy wyjazd na praktyki Termin realizacji: 21.06 - 5.07.2014r. Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu wyjazdu. Liczba uczestników: 3 osoby dorosłe i 6 uczniów a) Hotel położony w miejscowości Perugia w odległości maksymalnie 4 km od Universita dei Sapori scaral, adres Str. Montecorneo 45, 06126 Perugia. b) Hotel spełniający wymagania hotelu co najmniej trzy gwiazdkowego (według klasyfikacji z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 VIII 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie, Dz. U. 2006 Nr 22 poz. 169). c) Hotel zapewnia 12 noclegów dla 9 osób w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych. d) Każdy pokój ma być wyposażony w: łazienkę z kabiną prysznicową lub wanną, wc. e) Hotel musi posiadać restaurację, która musi zapewnić wyżywienie dla wszystkich uczestników w okresie pobytu w ośrodku (śniadania i kolację) 2. Jeden Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tj. wymogi dotyczące wyżywienia, transportu oraz pozostałe) określony zostały w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 630000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wnoszenie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatprzeworsk.pl www.psnz.powiatprzeworsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach