Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Obsługa klienta z rozszerzonym arkuszem kalkulacyjnym (certyfikat ECDL BASE)”

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 06-410 Ciechanów, ul. Tadeusza Sygietyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 725 133 , fax. 236 743 662
 • Data zamieszczenia: 2018-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Tadeusza Sygietyńskiego 11
  06-410 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 725 133, fax. 236 743 662
  REGON: 13043280700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ciechanow.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Obsługa klienta z rozszerzonym arkuszem kalkulacyjnym (certyfikat ECDL BASE)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób (liczba uczestników szkolenia może ulec zmniejszeniu) w zakresie: „Obsługa klienta z rozszerzonym arkuszem kalkulacyjnym (certyfikat ECDL BASE)” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie – uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (II)”, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (RPO WM). Szkolenie będzie finansowane w całości ze środków publicznych. Program zajęć teoretycznych i praktycznych ma obejmować łącznie 180 godzin (zegarowych – 60 minut), w tym 80 godzin moduł obsługa klienta, 100 godzin moduł ECDL. Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze w mieście Ciechanów. Plan nauczania powinien obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie ma na celu nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych, i będzie kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie/podniesienie kwalifikacji zawodowych. Egzamin będzie przeprowadzony, a certyfikat nadany przez upoważniony do tego podmiot, który otrzymał akredytację do ww. czynności. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do obsługi klienta w punktach handlowych i na stanowisku sprzedaży a ponadto teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników z zakresu prawidłowego formatowania dokumentów, zakładania i poruszania się po strukturach portali i platform elektronicznych, obsługi i wykorzystywania urządzeń biurowych, zarządzania obiegiem dokumentów, obsługi poczty elektronicznej i kalendarza wydarzeń. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć umożliwią przystąpienie do egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL zaświadczającego, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować podstawowe zadania, w szczególności: edycja tekstów i wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku niezależnym od Zamawiającego. W razie wystąpienia powyższej okoliczności Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, które będzie iloczynem faktycznej liczby uczestników szkolenia oraz jednostkowego kosztu szkolenia określonego w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest: 1) prowadzić szkolenie wyłącznie z udziałem osób skierowanych przez Zamawiającego (nie dopuszcza się dołączania do grupy innych uczestników), 2) zapewnić uczestnikom szkolenia: a) do zajęć teoretycznych: salę wykładową wyposażoną w co najmniej 10 stanowisk dla uczestników szkolenia, dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe –co najmniej skrypt, podręcznik, notes, długopis, itp., które przejdą na własność uczestnika szkolenia b) do zajęć praktycznych: • dla każdego uczestnika stanowisko umożliwiające realizację szkolenia; • co najmniej 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, w stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia, • w przypadku skierowania do odbycia szkolenia osób niepełnosprawnych Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne informacje. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania dotyczące dostępności sprzętu dla wskazanych osób niepełnosprawnych, • sprzęt i narzędzia wykorzystywane przy realizacji szkolenia muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia, o ile są one wymagane przepisami prawa, • każdy uczestnik musi mieć swobodny dostęp, możliwość korzystania i pracy na sprzęcie oraz materiałach zapewnionych przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia, c) pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą: • być przestronne i przewiewne, • być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia, • posiadać oświetlenie naturalne i sztuczne, • posiadać miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia, umożliwiające wykonywanie notatek, • być wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia (m.in. urządzenia audiowizualne – laptop, rzutnik multimedialny, itp.), • posiadać zaplecze socjalne i sanitarne, 3) zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi szkolenia, a także potwierdzonych stosownym dokumentem – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana osób prowadzących szkolenie, 4) posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 5) w każdym dniu szkolenia zapewnić uczestnikom poczęstunek , na który składają się: a) serwis kawowy - kawa sypana i rozpuszczalna, herbata, naczynia jednorazowe – kubki i mieszadełka (nie mniej niż po 2 sztuki na osobę), cukier w saszetkach jednorazowych (nie mniej niż 4 sztuki na osobę), śmietanka do kawy w płynie w pojemnikach jednorazowych 10g (nie mniej niż 4 sztuki na osobę), serwetki jednorazowe; mieszanka ciastek, w tym ciastka kruche, maślane, wafelki, biszkoptowe z galaretką; woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach plastikowych zakręcanych - nie mniej niż 1,5 litra wody na osobę; serwis kawowy powinien być dostępny minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania zajęć teoretycznych; w/w produkty muszą być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowe muszą posiadać atest PZH b) gorący posiłek – obiad składający się z pierwszego i drugiego dania, które obejmuje porcję mięsa lub ryby i ryż/kaszę/ziemniaki/makaron/itp. oraz surówkę. Gorące posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane i sporządzone z pełnowartościowych produktów c) produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno – epidemiologiczne. 6) ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, którzy nie posiadają prawa do stypendium lub w trakcie szkolenia podejmą zatrudnienie, 7) zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki zgodne z zasadami BHP, 8) przeprowadzić wśród uczestników zajęć ocenę merytoryczną i techniczną przebiegu szkolenia, m. in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również do przedłożenia jej wyników Zamawiającemu, 9) opracować program szkolenia obejmujący tematy zajęć edukacyjnych (każde z zagadnień musi zawierać opis treści – kluczowe punkty szkolenia), 10) przekazać Zamawiającemu na min. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia - harmonogram planowanych do realizacji zajęć, 11) pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie zajęć – przed ich dokonaniem, 12) w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – pisemnie informować Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także o propozycji zmian w harmonogramie, wynikających z odwołania zajęć, 13) prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z: a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych (według wzoru dziennika przekazanego przez Zamawiającego) oraz listę obecności zawierającą imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia - listę obecności należy przekazywać Zamawiającemu do 2 dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; b) imiennej listy, na której uczestnik szkolenia potwierdzi otrzymanie materiałów dydaktycznych; c) w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość - arkusza realizacji kształcenia na odległość zawierającego sposób kontaktowania się z konsultantem, liczbę i terminy przeprowadzonych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, liczbę i terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów uczenia się, z uwzględnieniem listy uczestnika szkolenia; d) protokołu i karty oceny z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony; e) prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia; 14) wystawić zaświadczenia o ukończeniu przez każdego z uczestników szkolenia, zawierające, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: a) numer z rejestru; b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; d) formę i nazwę szkolenia; e) okres trwania szkolenia; f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie; 15) nie później niż w ciągu czterech tygodni po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych opłacić i zorganizować egzamin w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. Egzamin zarówno teoretyczny jak i praktyczny musi odbyć się w Ciechanowie; Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie egzaminu poza miastem Ciechanów, pod warunkiem, że w takiej sytuacji Wykonawca zapewni dowóz uczestników szkolenia do miejsca przeprowadzenia egzaminu i powrót do Ciechanowa; 16) dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób, które pozytywnie zdały egzamin państwowy, 17) niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o: a) nie zgłaszaniu się uczestników; b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; c) innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 18) przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące dokumenty: a) dziennik zajęć; b) imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia); c) imienną listę, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych; d) imienną listę, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać odbiór cateringu (w każdym dniu szkolenia); e) zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników szkolenia; f) ankiety oceniające przeprowadzone wśród uczestników szkolenia; g) potwierdzenie dokonania opłaty egzaminu, jeżeli taki egzamin był przewidziany; 19) dostarczyć wraz z ofertą: wzór zaświadczenia jakie otrzyma uczestnik po zakończeniu szkolenia, 20) wzór dokumentu potwierdzającego uzyskanie/nabycie kwalifikacji jaki otrzyma uczestnik po zdaniu egzaminu, 21) do oznaczania materiałów szkoleniowych oraz dokumentów przekazywanych uczestnikom logo projektu oraz informować o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczenie w dokumentacji szkoleniowej informacji o udziale Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji szkolenia, zgodnie z wymogami: a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – art. 115-117 oraz załącznik XII; b) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych – art. 3-5 oraz załącznik II; c) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – art. 6 ust. 1 lit. B; d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 – art. 20. 22) przetwarzać dane osobowe osób skierowanych na szkolenie, uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t. j. z późn.zm).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80400000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w zakresie dotyczącym: kompetencji lub uprawnień jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 j.t. z późn. zm.), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie przez Zamawiającego poprzez weryfikację wpisu do RIS w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli instytucja szkoleniowa będzie posiadała aktualny wpis w RIS jako instytucja aktywna w 2018 roku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 2) zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy; 3) program szkolenia z wykorzystaniem wzoru, 4) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry (np. dyplomy ukończenia szkół, kursów, uprawnienia pedagogiczne, CV nie będzie uwzględniane jako dokument potwierdzający kwalifikacje kadry), 5) pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), 6) wzór zaświadczenia jaki otrzyma uczestnik po zakończeniu szkolenia, 7) wzór dokumentu potwierdzającego uzyskanie/nabycie kwalifikacji jaki otrzyma uczestnik po zdaniu egzaminu, 8) Wykonawca, o którym mowa w art. 22a, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach