Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Florysta – pracownik kwiaciarni”

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 06410 Ciechanów, ul. Tadeusza Sygietyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 725 133 , fax. 236 743 662
 • Data zamieszczenia: 2017-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Tadeusza Sygietyńskiego 11
  06410 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 725 133, fax. 236 743 662
  REGON: 13043280700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Florysta – pracownik kwiaciarni”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób (liczba uczestników szkolenia może ulec zmniejszeniu) w zakresie: „Florysta – pracownik kwiaciarni” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie. Program zajęć teoretycznych i praktycznych ma obejmować łącznie 150 godzin (zegarowych – 60 minut). Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze kolejno po sobie następujące(od poniedziałku do piątku) w mieście Ciechanów. Plan nauczania powinien obejmować nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów umiejętności teoretycznych i praktycznych tworzenia kompozycji kwiatowych, wiązanek okazjonalnych, wykonywania wieńców,co może znacznie zwiększyć szansę znalezienia pracy np. w kwiaciarni lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu pielęgnacji i przedłużania trwałości roślin i kompozycji kwiatowych. W trakcie zajęć uczestnicy powinni wykonywać różne rodzaje kompozycji kwiatowych na różne okazje, np.: ślub, imieniny, pogrzeb oraz drobne dekoracje kwiatowe typu stroiki na imprezy okolicznościowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku niezależnym od Zamawiającego. W razie wystąpienia powyższej okoliczności Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, które będzie iloczynem faktycznej liczby uczestników szkolenia oraz jednostkowego kosztu szkolenia określonego w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest: 1) prowadzić szkolenie wyłącznie z udziałem osób skierowanych przez Zamawiającego (nie dopuszcza się dołączania do grupy innych uczestników), 2) zapewnić uczestnikom szkolenia: a) do zajęć teoretycznych: • salę wykładową wyposażoną w co najmniej 10 stanowisk dla uczestników szkolenia, • dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe – co najmniej skrypt, notes, długopis, zakreślacz itp., które przejdą na własność uczestnika szkolenia, b) do zajęć praktycznych: • dla każdego uczestnika stanowisko umożliwiające realizację szkolenia; • dla każdego uczestnika zajęć odpowiednią ilość materiału florystycznego, która wynika z omawianego zakresu tematycznego, tj:  kwiaty cięte żywe i sztuczne,  materiał zielony żywy i sztuczny,  gałązki igliwia świeże i sztuczne,  kwiaty i różnorodne rośliny suche,  naczynia (wiklina, szkło, ceramika, drewno, metal itp.),  dodatki florystyczne (wstążki, brokaty, taśmy dekoracyjne, kolorowe tiule, organzy, folie, flizeliny, bibuły, szyszki, bombki, szarfy itp.),  gąbki florystyczne do układania kwiatów,  ozdobny papier do pakowania prezentów,  siatki, druty florystyczne, szpilki dekoracyjne,  statyw do bukietu ślubnego,  konstrukcja pod kompozycje okolicznościowe,  nabłyszczacz do roślin,  inne niezbędne materiały florystyczne gwarantujące odpowiedni poziom szkolenia,  sekatory,  noże florystyczne,  nożyczki,  obcążki do drutu,  pistolety do kleju,  zszywacze,  pisaki/markery do pisania na szarfach i wstążkach,  materiał (np. tiul, atłas) niezbędny do ozdoby imprez okolicznościowych,  inne niezbędne narzędzia w odpowiedniej ilości i jakości • sprzęt i narzędzia wykorzystywane przy realizacji szkolenia muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia, o ile są one wymagane przepisami prawa, • każdy uczestnik musi mieć możliwość korzystania i pracy na sprzęcie oraz materiałach zapewnionych przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia, • materiały florystyczne muszą być świeże, zakupione przez Wykonawcę odrębnie na potrzeby uczestników szkolenia, • w przypadku skierowania do odbycia szkolenia osób niepełnosprawnych Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne informacje. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania dotyczące dostępności sprzętu dla wskazanych osób niepełnosprawnych, c) pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą: • być przestronne i przewiewne (dotyczy zajęć teoretycznych i praktycznych), • być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia (dotyczy zajęć teoretycznych i praktycznych), • posiadać oświetlenie naturalne i sztuczne (dotyczy zajęć teoretycznych i praktycznych), • posiadać miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia, umożliwiające wykonywanie notatek (dotyczy zajęć teoretycznych), • być wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia, m.in. urządzenia audiowizualne – laptop, rzutnik multimedialny, itp. (dotyczy zajęć teoretycznych), • posiadać zaplecze socjalne i sanitarne (dotyczy zajęć teoretycznych i praktycznych), 3) zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi szkolenia, a także potwierdzonych stosownym dokumentem – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana osób prowadzących szkolenie, 4) posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 5) w każdym dniu szkolenia zapewnić uczestnikom poczęstunek , na który składają się: a) serwis kawowy - kawa sypana i rozpuszczalna, herbata, naczynia jednorazowe – kubki i mieszadełka (nie mniej niż po 2 sztuki na osobę), cukier w saszetkach jednorazowych (nie mniej niż 4 sztuki na osobę), śmietanka do kawy w płynie w pojemnikach jednorazowych 10g (nie mniej niż 4 sztuki na osobę), serwetki jednorazowe; mieszanka ciastek, w tym ciastka kruche, maślane, wafelki, biszkoptowe z galaretką; woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach plastikowych zakręcanych - nie mniej niż 1,5 litra wody na osobę; serwis kawowy powinien być dostępny minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania zajęć teoretycznych; w/w produkty muszą być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowe muszą posiadać atest PZH b) gorący posiłek – obiad składający się z pierwszego i drugiego dania, które obejmuje porcję mięsa lub ryby i ryż/kaszę/ziemniaki/makaron/itp. oraz surówkę. Gorące posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane i sporządzone z pełnowartościowych produktów c) produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno – epidemiologiczne. 6) ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, którzy nie posiadają prawa do stypendium lub w trakcie szkolenia podejmą zatrudnienie, 7) zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki zgodne z zasadami BHP i p.poż., 8) przeprowadzić wśród uczestników zajęć ocenę merytoryczną i techniczną przebiegu szkolenia, m. in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również do przedłożenia jej wyników Zamawiającemu, 9) opracować program szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (każde z zagadnień musi zawierać opis treści – kluczowe punkty szkolenia), 10) przekazać Zamawiającemu na min. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia - harmonogram planowanych do realizacji zajęć, 11) pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie zajęć – przed ich dokonaniem, 12) w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – pisemnie informować Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także o propozycji zmian w harmonogramie, wynikających z odwołania zajęć, 13) prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z: a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych (według wzoru dziennika przekazanego przez Zamawiającego) oraz listę obecności zawierającą imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia - listę obecności należy przekazywać Zamawiającemu do 2 dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; b) imiennej listy, na której uczestnik szkolenia potwierdzi otrzymanie materiałów dydaktycznych; c) w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość - arkusza realizacji kształcenia na odległość zawierającego sposób kontaktowania się z konsultantem, liczbę i terminy przeprowadzonych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, liczbę i terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów uczenia się, z uwzględnieniem listy uczestnika szkolenia; d) protokołu i karty oceny z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony; e) prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia; 14) wystawić zaświadczenia o ukończeniu przez każdego z uczestników szkolenia, zawierające, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: a) numer z rejestru; b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; d) formę i nazwę szkolenia; e) okres trwania szkolenia; f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie; 15) niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o: a) nie zgłaszaniu się uczestników; b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; c) innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 16) przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące dokumenty: a) dziennik zajęć; b) imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia); c) imienną listę, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych; d) imienną listę, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać odbiór cateringu w każdym dniu szkolenia); e) zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników szkolenia; f) ankiety oceniające przeprowadzone wśród uczestników szkolenia; g) potwierdzenie dokonania opłaty egzaminu, jeżeli taki egzamin był przewidziany; 17) dostarczyć wraz z ofertą: wzór zaświadczenia jakie otrzyma uczestnik po zakończeniu szkolenia, 18) przetwarzać dane osobowe osób skierowanych na szkolenie, uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80400000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach