Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach

Katowicka SSE S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40026 Katowice, ul. Wojewódzka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 510 736 , fax. 322 513 766
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowicka SSE S.A.
  ul. Wojewódzka 42
  40026 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 510 736, fax. 322 513 766
  REGON: 27307352700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksse.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku z art. 4d ust. 1 pkt 9

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej pt. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 75.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 1240). Wadium wniesione w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001. W tytule należy wpisać „wadium – Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach” Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na w/w rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Za moment wniesienia wadium uważa się zaksięgowanie wymaganej kwoty na wskazanym wyżej rachunku. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, wykonawca winien dołączyć do oferty; w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, wykonawca winien dołączyć do oferty oryginał dokumentu. Z treści gwarancji (poręczenia) złożonego przez wykonawcę winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Termin ważności wadium wynosi co najmniej 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określają postanowienia art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy zatrudniający osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje wymagane do realizacji zamówienia. Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach