Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe w budynku mieszkalnym, Rosochackie 30, Gmina Olecko.

Gmina Olecko ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 520 21 68, , fax. 87 520 25 58
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olecko
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 520 21 68, , fax. 87 520 25 58
  REGON: 79067127700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: umolecko.bip.doc..pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe w budynku mieszkalnym, Rosochackie 30, Gmina Olecko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe w budynku mieszkalnym, Rosochackie 30, Gmina Olecko, w wyniku którego powstanie 5 lokali socjalnych: w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych w budynku o kubaturze 913,62 m2; powierzchni zabudowy 166,40 m2; powierzchni użytkowej 203,77 m3 w tym powierzchni użytkowej lokali socjalnych 179,24 m2: w skład którego wchodzi: zmiana sposobu użytkowania poddasza na użytkowe gdzie powstaną dwa mieszkania (lokale socjalne) o łącznej powierzchni użytkowej 60,69 m2; przebudowa trzech mieszkań (lokali socjalnych) na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 118,55 m2; zagospodarowanie terenu – chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm. o powierzchni 42,10 m2; instalacja sanitarna wewnętrzne: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania; instalacja elektryczna wewnętrzna: linia zasilająca rozdzielnice, instalacja gniazd, oświetlenia, telewizyjna. wyposażenie:1) kuchnia gazowa 4-palnikowa wraz z reduktorem ciśnienia i butlą gazową 16 kg – 5 szt. 2) zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem – 5 szt. 3) kabina natryskowa – 5 szt. 4) umywalka – 5 szt. 5) ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" – 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 18 000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z dokumentami o których mowa w pkt. 3 lit. „a” do „c”. 2. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z wykonawców składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć: Komplet dotyczących go dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. „a” do „c”; Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 24. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach