Przetargi.pl
Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza przetarg pn:Dostawa mebli z montażem oraz dostawa akcesoriów sanitarnych wraz z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie.

Starostwo Powiatowe Żuromin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6574700 , fax. 023 6573535
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe Żuromin
  Plac Piłsudskiego 4 4
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 023 6574700, fax. 023 6573535
  REGON: 13038184300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin-powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza przetarg pn:Dostawa mebli z montażem oraz dostawa akcesoriów sanitarnych wraz z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mebli z montażem oraz dostawa akcesoriów sanitarnych wraz z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zamawiany asortyment zawiera formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia do siwz. Część I- Dostawa mebli z montażem Przedmiot zamówienia musi posiadać atest higieniczności na płytę wiórową i farbę proszkową, atesty na krzesła i materiał tapicerski Wykonawca musi załączyć do oferty wizualizacje w wersji papierowej ( w kolorze) dla poszczególnych pomieszczeń: hol wejściowy pom.0.1; pokój sędziego pom.0.15; sala konferencyjna pom.0.2; Recepcja hotelowa pom.1.18a zgodnie z opisem formularza cenowego. Do wizualizacji należy dołączyć wersje katalogową lub zdjęcia oferowanych mebli. Część II- Dostawa akcesoriów sanitarnych wraz z montażem Zamawiający zastrzega sobie przy złożeniu oferty konieczność załączenia prospektów (zdjęć) wszystkich akcesoriów. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na cały dostarczany asortyment z części I i części II. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia Deklaracji Zgodności dla każdego z dostarczanych produktów. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wymaganego dokumentu. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny (zgodny z żądanymi parametrami) posiadający Deklarację Zgodności. Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodziły z bieżącej produkcji. 5.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w SIWZ. 5.3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą niniejszego postępowania można pobrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. Nr 24 - I piętro) oraz uzyskać drogą pocztową lub elektroniczną. Specyfikacja wydawana jest bezpłatnie. 5.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienia podzielone jest na 2 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 5.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom całości lub części zamówienia z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są dostawy. Wykonawca, który będzie realizował zamówienie może dokonywać zakupów w dowolnych miejscach, przy czym nie będzie to podwykonawstwo. 5.7.Gwarancja na wyposażenie i montaż 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru. 5.8.Na dzień odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przekazać kartę gwarancyjną na cały zakres wykonanej dostawy z montażem. 5.9.W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obsługę serwisową zainstalowanego wyposażenia w zakresie niezbędnym do utrzymania właściwego funkcjonowania w okresie gwarancji. 5.10.W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych prac należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. 5.11. W czasie prac montażowych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zniszczenia i uszkodzenia oraz jest zobowiązany do ich usunięcia i przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt. 5.12. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni również transport, rozładunek, wniesienie wyposażenia do pomieszczeń, rozpakowanie, montaż i ustawienie w pomieszczeniach oraz wstępne uruchomienie jeśli jest to wymagane. 5.13. Zamawiający w drodze aneksu może dokonać następujących zmian: 1) przedłużenia terminu wykonania robót: - w przypadku działania siły wyższej , tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, - z powodu wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych lub atmosferycznych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 390000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuromin-powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach