Przetargi.pl
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych i 6 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektów pn: 1) „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3) „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Czarne ogłasza przetarg

 • Adres: 77330 Czarne, ul. Moniuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 83 32 078 , fax. 59 83 32 353
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarne
  ul. Moniuszki 12
  77330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 83 32 078, fax. 59 83 32 353
  REGON: 77097947600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czarne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych i 6 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektów pn: 1) „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3) „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych i 5 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektów pn: 1) „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 następujące części: Część 1. Projekt pn. „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta: 1) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych jednostronnych o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (znak FE, barwy RP, znak UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy przed wykonaniem należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania. 2) Dalsze wymagania dot. opisu przedmiotu zamówienia: - 2 sztuki tablicy informacyjnej o wymiarach minimalnych 80 cm x 120 cm, wykonane z dibondu oklejonego zadrukowana folią zabezpieczoną laminatem, osadzona na konstrukcji stalowej przeznaczonej do montażu w gruncie pozwalająca umieszczenie tablicy na wysokości 150cm (dolna krawędź) nad powierzchnia gruntu. - 2 sztuki tablicy informacyjnej montowanej na budynek o wymiarach minimalnych 80 cm x 120 cm, wykonane z dibondu oklejonego zadrukowana folią zabezpieczoną laminatem, - przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorkie.eu. Link do strony internetowej: http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/76793/ZW+za%C5%82+11_Wytyczne+dot++promocji_projekt_2017_11.09/48703e54-48f7-4ad0-8acf-f9ab5ab8b083 - zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”), - wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę, - zamówienie obejmuje dostawę tablic i montaż w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym w miejscowości Czarne. Część 2. Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 5 sztuk tablic pamiątkowych jednostronnych o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (znak FE, barwy RP, znak UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy przed wykonaniem należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania. 2) Dalsze wymagania dot. opisu przedmiotu zamówienia: - 5 sztuk tablic pamiątkowych montowanych na budynku o wymiarach minimalnych 80 cm x 120 cm, wykonane z dibondu oklejonego zadrukowana folią zabezpieczoną laminatem, - przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorkie.eu, Link do strony internetowej: http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/76793/ZW+za%C5%82+11_Wytyczne+dot++promocji_projekt_2017_11.09/48703e54-48f7-4ad0-8acf-f9ab5ab8b083 - zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”), - wykonanie zaprojektowanej tablicy pamiątkowej po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę, - zamówienie obejmuje dostawę tablic i montaż w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym w miejscowościach: Czarne (2 szt.), Krzemieniewo, Wyczechy, Nadziejewo. Część 3. Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 1 sztuki tablicy pamiątkowej jednostronnej o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (znak FE, barwy RP, znak UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy przed wykonaniem należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania. 2) Dalsze wymagania dot. opisu przedmiotu zamówienia: - 1 sztuki tablicy pamiątkowej montowanej o wymiarach minimalnych 80 cm x 120 cm, wykonane z dibondu oklejonego zadrukowana folią zabezpieczoną laminatem, osadzona na konstrukcji stalowej przeznaczonej do montażu w gruncie pozwalająca umieszczenie tablicy na wysokości 150cm (dolna krawędź) nad powierzchnia gruntu. - przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorkie.eu, Link do strony internetowej: http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/76793/ZW+za%C5%82+11_Wytyczne+dot++promocji_projekt_2017_11.09/48703e54-48f7-4ad0-8acf-f9ab5ab8b083 - zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”), - wykonanie zaprojektowanej tablicy pamiątkowej po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę, - zamówienie obejmuje dostawę tablic i montaż w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym w miejscowości Czarne. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: projektowania, wykonania i montażu przedmiotu zamówienia. 4. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w pkt 3 nie dotyczy osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym kierownika budowy, geodety. 5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników); - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz wg wzoru załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego w przypadku gdy podmioty wspólnie ubiegają się o zamówienie. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach