Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy systemów grzewczych oraz zarządzania i sterowania energią – kotłownia PODR

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 36-040 Boguchwała, Suszyckich
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 87 01 539 , fax. 17 08 01 502
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  Suszyckich 9
  36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie
  tel. 17 87 01 539, fax. 17 08 01 502
  REGON: 69167370300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podrb.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy systemów grzewczych oraz zarządzania i sterowania energią – kotłownia PODR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy systemów grzewczych oraz zarządzania i sterowania energią w kotłowni PODR. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) zagwarantował, iż prace będą prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przy ul. Suszyckich 9; 2) udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlano -montażowe; 3) zaoferował gwarancje producenta na zamontowane urządzenia i materiały; 4) wykonał roboty budowlano-montażowe na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. od dnia przekazania terenu budowy; 5) zabezpieczył na czas trwania robót zamienne źródło ciepła w okresie sezonu grzewczego; 6) zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w stanowiącym integralną część SIWZ Programie funkcjonalno – użytkowym wraz z rysunkami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798) Ponadto Wykonawca winien przedłożyć: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach