Przetargi.pl
ZAKUP ZUP Z WKŁADKĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Sienkiewicza 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4152650 , fax. 032 4190659
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Sienkiewicza 1 1
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4152650, fax. 032 4190659
  REGON: 00345727200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl/ops/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ZUP Z WKŁADKĄ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest -Zakup zup z wkładką . 1)Szacunkowa ilość posiłków rocznie: - 8600 szt , 2) liczba wydawanych zup dziennie : do 40 porcji 2.Miejsce wydawania posiłków w lokalu Wykonawcy - na terenie miasta Raciborza w odległości nie większej niż. 3 km od siedziby tj.Sienkiewicza 1 3.Wykonawca powinien dysponować lokalem, w którym zamierza wydawać posiłki, na czas obejmujący co najmniej okres obowiązywania umowy. 4.Minimalny standard lokalu: 1) dopuszczony przez Sanepid do prowadzenia zbiorowego żywienia, 2) wyposażony w wc. z umywalką wyposażoną w podstawowe środki sanitarne, dostępny bezpłatnie dla klientów, 3) w lokalu znajduje się miejsce na okrycia wierzchnie( wieszaki), 4) w pomieszczeniu-jadalni znajduje się min 5 stolików (dla 20 osób) 5.Spożywanie posiłków musi odbywać się na miejscu w godzinach urzędowania lokalu. 6.Wykonawca zapewnia posiłki przez cały rok od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 7.Posiłki muszą być wykonane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, podawane regularnie i atrakcyjne pod względem organoleptycznym, 1) należy używać jak najmniej konserwantów spożywczych, 2) przy realizacji żywienia zbiorowego należy brać pod uwagę wymagania sanitarno-higieniczne i jakość zdrowotną żywności, aby wyeliminować ryzyko zatruć i zakażeń pokarmowych. 3) jakość posiłków i organizacja posiłków powinna być zgodna z normami Instytutu Żywności i żywienia w Warszawie. 8. Przy wycenie posiłków należy wziąć pod uwagę: Gramaturę posiłku : - zupa 450 ml , dodatek do zupy w ilości 100 g (mięso, kiełbasa), - duża bułka pszenna a 100 g
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl/ops/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach