Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowa charakterystyka odzieży roboczej, butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej została zawarta w załączniku nr 8 do SIWZ. 1) Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm oraz wymagania oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. 2) Materiały, z których wykonane będą ubrania muszą być uszyte z mocnych nici, zapewniać długi okres użytkowania. Nie mogą się odkształcać ani rozciągać. Dopuszcza się kurczliwość ubrań maksymalnie do 2%. 3) Odzież musi być przystosowana do prania w pralkach przemysłowych, a wszystkie nadruki, zamki, guziki, napy, taśmy odblaskowe oraz kolory itp. powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników chemicznych stosowanych podczas prania i czyszczenia. 4) Wszystkie ubrania muszą posiadać nadruk na metce z oznaczeniem rozmiaru, składu, sposobu prania itp., oraz wszytą wszywkę imienną. 5) Na ubraniach określonych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga umieszczenia nadruku firmowego (Logo), w taki sposób, aby jego wytrzymałość dostosowana była do prania przemysłowego w wysokich temperaturach powyżej 30ºC. 6) Na ubraniach określonych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga umieszczenia certyfikowanych pasów odblaskowych w kolorze srebrnym o szerokości 5 cm, zgodnie z obowiązującymi normami PN i wymaganiami dotyczącymi oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. 7) Zamawiający wymaga aby odzież robocza oraz obuwie dostępne były w pełnej rozmiarówce (również w rozmiarach niestandardowych) oraz w kolorystyce określonej w opisie przedmiotu zamówienia. 8) Dostawa przedmiotu zamówienia podzielona będzie na dwie główne dostawy wiosenną dla odzieży roboczej letniej oraz jesienną dla odzieży roboczej zimowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sukcesywnych pojedynczych dostaw dla odzieży na wymianę lub dla nowych pracowników. Zamówienia składane będą przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie, z zachowaniem terminów określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7). 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia przedmiotu zamówienia, w przypadku wyczerpania jego ilości przed terminem wskazanym przez Zamawiającego lub ograniczenia ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany wynosić będą nie więcej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia. Zwiększenie wartości zostanie potwierdzone aneksem umowy. Zmiana wielkości przedmiotu zamówienia określona w niniejszym punkcie nie uprawnia Wykonawca do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 10) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy .od dnia odbioru towaru przez Zamawiającego potwierdzonego podpisaniem dowodu WZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł. Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, Dz. U. z 2017r., poz. 1508 i Dz. U. z 2015r 1240 z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 04.03.2019r. do godz. 10:00 (musi być na rachunku Zamawiającego) Uwaga: 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c. kwotę gwarancji lub poręczenia; d. termin ważności gwarancji lub poręczenia; e. zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"; 4) wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, winno być złożone w oryginale wewnątrz koperty, razem z ofertą przetargową, przy czym nie należy zszywać z ofertą oryginału dokumentu wadialnego, oraz kserokopia dokumentu wadialnego, która winna być na trwałe zszyta z ofertą; 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego; 6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto ZGK Sp. z o.o.; numer rachunku: 13 1020 5402 0000 0302 0385 0773 PKO Bank Polski S.A., z dopiskiem: Wadium – dostawa odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej. 7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 8) Zamawiający zwraca wadium: a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 21.13) SIWZ; b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą; Uwaga: 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), albo c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty. 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. 4) dokumentem potwierdzającym spełnianie określonych wymagań, a także warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w SIWZ w pkt. 12.1.2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5) Oświadczenie, które składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r., poz. 798 tj.), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiazania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach