Przetargi.pl
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na modernizację dróg i placów gminnych

Gmina Stopnica ogłasza przetarg

 • Adres: 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3779 800 , fax. 0-41 3779 606
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stopnica
  ul. Tadeusza Kościuszki 2 2
  28-130 Stopnica, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3779 800, fax. 0-41 3779 606
  REGON: 29101078300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na modernizację dróg i placów gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na poszczególne drogi gminne oraz usługą wyładunku i wyrównania kruszywa ,w ilości: Kruszywo o frakcji 0-31,5- 2200 t Kruszywo o frakcji 0- 63 -1800 t Kruszywo o frakcji 2-4 mm - 100 t Jakość w/w kruszywa łamanego: klasa co najmniej II gatunek 1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z postanowieniami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: Dwa tysiące złotych) na zasadach określonych w rozdziale 8 SIWZ przed upływem terminu składania ofert tj. do 20.07.2016 r. do godz. 10:00. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu-Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Stopnica nr: 91 8519 0005 0010 0000 0563 0006 a za termin wniesienia przyjmuje się rzeczywisty czas uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kserokopii wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Zakup kruszywa drogowego. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2-5 muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertą. Wykonawca którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stopnica.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach