Przetargi.pl
Zakup i montaż zabudowy śmieciarki bezpyłowej do zbierania odpadów stałych na podwoziu Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74400 Dębno, ul. Jana Baczewskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 603 081 , fax. 957 602 364
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
  ul. Jana Baczewskiego 34
  74400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 603 081, fax. 957 602 364
  REGON: 21001511100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.debno.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż zabudowy śmieciarki bezpyłowej do zbierania odpadów stałych na podwoziu Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż zabudowy śmieciarki bezpyłowej do zbierania odpadów stałych na podwoziu Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34211300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 9000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert – w jednej lub kilku następujących formach: 1) Poleceniem przelewu na konto zamawiającego w GBS o/Dębno nr 28 8355 0009 0013 7689 2000 0003, przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi być w dyspozycji zamawiającego. 2) Gwarancji bankowej, mającej ważność zgodną z terminem związania ofertą - w terminie i miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1. 3) Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, mającego ważność jak w ppkt 2 - w terminie i miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1. 4) Gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność jak w ppkt.2 - w terminie i miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1. 5) Poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego ważność jak w ppkt.2 - w terminie i miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1. 8.2. Dokumenty wymienione w ust.8 pkt 8.1. ppkt 2-5 muszą być złożone w formie oryginału, jeśli z ich treści wynika, że skuteczne zaspokojenia roszczeń beneficjenta (zamawiającego) nastąpi po przedstawieniu oryginału takiego dokumentu. W innym wypadku może to być kopia poświadczona przez wykonawcę. 8.3. W przypadku wniesienia wadium w formie wymienionej w ust.8 pkt 8.1. ppkt 2-5, z treści dokumentu musi wynikać, że we wszystkich wskazanych w art.46 ust.4a i 5 pzp przypadkach Gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo na pierwsze żądanie do zaspokojenia roszczeń beneficjenta (zamawiającego). 8.4. Kserokopię dowodu wniesienia wadium, potwierdzoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, należy dołączyć trwale do oferty przetargowej natomiast oryginał wniesiony jak w ust.8 pkt 8.1. ppkt 2-5 należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału bez uszkodzenia oferty. 8.5. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust.4a i 5 pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z przedmiotem zamówienia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną