Przetargi.pl
zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową całkowitej opieki serwisowej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6574142 (43) , fax. 056 6574143
 • Data zamieszczenia: 2012-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
  ul. Szosa Chełmińska 30/32 30/32
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6574142 (43), fax. 056 6574143
  REGON: 87124606300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową całkowitej opieki serwisowej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową całkowitej opieki serwisowej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wup.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach