Przetargi.pl
zakup i dostarczanie gazów medycznych dla potrzeb Centrum (znak sprawy: KCO/PN/ 18 / 2016)

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2514533 , fax. 32 2514533
 • Data zamieszczenia: 2016-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  ul. Raciborska 26 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2514533, fax. 32 2514533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostarczanie gazów medycznych dla potrzeb Centrum (znak sprawy: KCO/PN/ 18 / 2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczanie gazów medycznych w podziale na: - PAKIET NR 1 - Gazy medyczne: 1. Tlen medyczny - lek: - w butlach 10 l - 1,6 m3 - będące własnością Wykonawcy, - w butlach 40 l - 6,4 m3 - będące własnością Wykonawcy, - Tlen medyczny - lek do Zbiornika B (Z-2) (po ok. 700kg każdy) wraz z ich dzierżawą - będących własnością Wykonawcy. PAKIET NR 2 - Gazy medyczne: 1. Tlen medyczny - lek do zbiornika C wraz z dzierżawą - będący własnością Wykonawcy. - PAKIET NR 3 - Gazy medyczne: 1. Tlen medyczny w butlach aluminiowych transportowych z zintegrowanym zaworem o poj. 2l i 5l - będące własnością Wykonawcy. - PAKIET NR 4 - Gazy medyczne: 1. Mieszanina podtlenku azotu z tlenem w butlach aluminiowych z wmontowanym i zintegrowanym zaworem, oraz wbudowanym przepływomierzem o poj. 10l - będące własnością Wykonawcy. 2. Podtlenek azotu - lek - w butlach o pojemności 7 kg - będące własnością Wykonawcy. 3. Ciekły azot do termosów - będących własnością Zamawiającego. - PAKIET NR 5 - Gazy medyczne: 1. Dwutlenek węgla medyczny w butlach do zastosowań wewnętrznych - będące własnością Wykonawcy. - PAKIET NR 6 - Gazy medyczne: 1. Argon 5,0 - w butlach do zastosowań medycznych - będące własnością Zamawiającego. ujęte w Załączniku nr 7 do SIWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy. Lokalizacja zbiorników Zbiornik B - Zespół nr 2 Szpital Geriatryczno-Onkologiczny - Katowice, ul. Józefowska 119. Zbiornik C - Zespół nr 1 Wiktoria Szpital - Katowice, ul. Raciborska 27, przy parkingu Centrum. UWAGA! - Dot. PAKIETU NR 1 Wykonawca: - dostarczy zbiornik kriogeniczny o pojemności ok. 700 kg bez telemetrii, - zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiornik na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu), - wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie Centrum, - dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika leżącej po stronie Zamawiającego, w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy. - Dot. PAKIETU NR 2 Wykonawca: - dostarczy zbiornik kriogeniczny o pojemności 2000 - 3000 litrów z telemetrią, - zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiornik na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu), - wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie Centrum, - dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika leżącej po stronie Zamawiającego, - dostarczy dokumentację techniczno - ruchową dzierżawionego zbiornika, a także systemu telemetrii, w terminie do 10 dni od terminu realizacji Umowy. - Dot. PAKIETU NR 1, 2 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją techniczną infrastruktury zasilania obiektów w tlen i lokalizacją fundamentów. 2. Wizja lokalna możliwa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00 po uprzednim zgłoszeniu na numer faksu 32 2514-533. - Dot. PAKIETU NR 3 1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji dostarczanych gazów medycznych - wskazujące parametry gazów, przedstawiającej produkt celem identyfikacji przedmiotu zamówienia. 2. Butle muszą posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania w rezonansie magnetycznym. - Dot. PAKIETU NR 4 dotyczy mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w butlach aluminiowych o poj. 10l 1. Zamawiający wymaga zaworów dozujących, nie wymagających przeglądu i serwisu oraz sterylizacji po każdym użyciu, z filtrami antybakteryjnymi i wymiennymi oraz z jednorazowymi ustnikami. 2. Zamawiający wymaga aby zawór dozujący był zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiadał znak CE. 3. Zamawiający wymaga aby była możliwość ciągłego podawania mieszaniny gazów (do 6 godzin) pacjentom bez konieczności kontrolowania morfologii krwi. 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty: a. instrukcję obsługi zaworu wydechowego jednorazowego użycia, b. instrukcję obsługi urządzenia które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, c. certyfikat lub inny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informujący o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów, d. rysunki techniczne butli zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego. Realizacja dostawy - dot. Pakietu nr 1, 3-6 Realizacja dostawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem, w godzinach ustalonych z Zamawiającym. - dot. Pakietu nr 2 Wykonawca gwarantuje ciągłe monitorowanie poziomu tlenu i na bieżąco dostarczanie tlenu z 48 godzinnym poinformowaniem o dostawie (dzień, godzina). Zamawiający zastrzega: Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru. Miejsce realizacji dostaw Dot. Pakietu nr 1, 3-6 Zespół nr 1 Wiktoria Szpital - Katowice, ul. Raciborska 27, Zespół nr 2 Szpital Geriatryczno-Onkologiczny - Katowice, ul. Józefowska 119. Dot. Pakietu nr 2 Zespół nr 1 Wiktoria Szpital - Katowice, ul. Raciborska 27
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium jest wymagane w zakresie: Pakietu Nr 1 w wysokości: 780,00 zł, Pakietu Nr 2 w wysokości: 140,00 zł, Pakietu Nr 4 w wysokości: 520,00 zł. Razem: 1.440,00 zł. 2. Wadium nie jest wymagane w zakresie Pakietu Nr 3, Pakietu Nr 5 i Pakietu nr 6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kco.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach