Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (025) 7817400, , fax. (025) 7817460
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
  Wolności 23
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. (025) 7817400, , fax. (025) 7817460
  REGON: -
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-sokolowski.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówieniem jest Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. szacuje się na 623 327 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizację oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej zawarty jest w załączniku do SIWZ o nazwie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” - załącznik nr 1 do SIWZ i stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt, w tym za: przebieg i terminowe wykonanie dostaw, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi – określonymi w odpowiednich przepisach dla przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,- zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Nr 34 9221 0000 0002 1438 2000 0050 z dopiskiem „WADIUM" i oznaczyć "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia - do dnia", d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich . W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności i czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia jeśli wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach