Przetargi.pl
Zakup drzew

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup drzew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego 29 drzew według poniższego wykazu: Lp- Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość w szt. Obwód pnia w cm Forma szkółkarska DRZEWA LIŚCIASTE 1. Buk pospolity Fagus sylvatica 1 16-18 P (h=3,0 m) 2. Buk pospolity ‘Atropunicea Fagus sylvatica ‘Atropunicea 1 16-18 P (h=2,5 m) 3. Wiąz ‘Sapporo Autumn Gold lub mieszańce wiązu holenderskiego o zwiększonej odporności na holenderską chorobę wiązów Ulmus ‘Sapporo Autumn Gold lub Ulmus x hollandica 4 16-18 P (h=3,0 m) 4. Klon polny Acer campestre 7 16-18 P (h=3,0 m) 5. Klon zwyczajny Acer platanoides 3 16-18 P (h=3,0 m) 6. Klon zwyczajny ‘Faasens Black Acer platanoides ‘Faasens Black 3 16-18 P (h=3,0 m) 7. Tilia cordata Tilia cordata 10 16-18 P (h=3,0 m) Drzewa powinny być minimum 3-krotnie szkółkowane, etykietowane. Nie dopuszcza się dostarczenia drzew z gołym korzeniem, bezpośrednio po wykopaniu z gruntu. Wydanie towaru nastąpi w miejscu: Miasto Opole w miejsce wskazanym przez Zamawiającego bezpośrednio przed dostawą. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiał roślinny, spełniający warunki przewidziane przepisami prawa, normy branżowe dla danego gatunku oraz zgodny z zapytaniem ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiał roślinny specjalistycznym środkiem transportu, przystosowanym do tego celu oraz zapewniającym sprawny rozładunek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03121100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach