Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenów zieleni parku miejskiego „Wąwóz” w Świętochłowicach – budowa otwartej strefy aktywności, ciągów pieszych oraz oświetlenia terenu

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41600 Świętochłowice, ul. Katowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 491 800 , fax. 32 349 18 12
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
  ul. Katowicka 54
  41600 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 323 491 800, fax. 32 349 18 12
  REGON: 51589100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swietochlowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenów zieleni parku miejskiego „Wąwóz” w Świętochłowicach – budowa otwartej strefy aktywności, ciągów pieszych oraz oświetlenia terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach zagospodarowania terenów zieleni parku miejskiego „Wąwóz” w Świętochłowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: • roboty przygotowawcze; • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; • oczyszczenie terenu inwestycji z resztek budowlanych, gruzu oraz śmieci; • roboty ziemne, w tym niwelację terenu w obrębie projektowanego placu zabaw; • utwardzenie terenu, budowę ciągów komunikacyjnych o nawierzchniach utwardzonych przeznaczonych do ruchu pieszego wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych; • budowę nawierzchni bezpiecznych; • budowę siłowni zewnętrznej wyposażonej w urządzenia typu fitness; • budowę placu zabaw wyposażonego w sprawnościowe urządzenia zabawowe; • budowę ogrodzenia; • dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym: tablic regulaminowych, ławek, koszy na śmieci, kosza na psie odchody, stołów do gier planszowych, stojaków na rowery; • rozbudowę instalacji oświetlenia terenu; • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; • zakładanie trawników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, przykładowe karty urządzeń, część opisowa dokumentacji) oraz przedmiar robót i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarze robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie. II. Klauzule społeczne 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na: 1) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, wykopy; 2) roboty, przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 1,0 m; 3) roboty elektryczne; 4) roboty wykonywane pod, na, nad lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych; 5) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wykonawca samodzielnie decyduje o formie wniesienia wadium. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach PKO BP S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach: 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 z dopiskiem: „Wadium – ZPU.271.27.2018”. 6. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 27.07.2018 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w terminie określonym w pkt 6 w formie oryginału w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie Urzędu mieszczącej się na niskim parterze pok. Nr 5. 8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo. 9. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne (gwarancja) wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. 10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 11. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 3), 2) oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw (firm) podwykonawców (w treści formularza ofertowego), 3) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku osób fizycznych, 6) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach