Przetargi.pl
Zagospodarowanie skweru przy budynku

Wójt Gminy Górzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 69113 Górzyca, ul. 1 Maja
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 591 211 , fax. 957 836 507
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Górzyca
  ul. 1 Maja 1
  69113 Górzyca, woj. lubuskie
  tel. 957 591 211, fax. 957 836 507
  REGON: 53941400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie skweru przy budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy. W ramach robót planowane jest wykonanie: 1) ścieżek o nawierzchni z kostki betonowej w kolorystyce szlachetnej kostki antycznej o postarzonej nawierzchni w kolorze ceglastym (o wymiarach 70 x 70 x 210mm) na warstwie piasku i podbudowy z kruszywa, z obrzeżami aluminiowymi; 2) zamontowanie elementów wyposażenia: - 7 sztuk ławek parkowych (długość około 1850 mm, konstrukcja ze stopu aluminium (kolor grafit), siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego - jatoba olejowanego (kolor naturalny/bezbarwny olej); - 5 sztuk koszy na śmieci (pojemność 25 l, konstrukcja stalowa, cynkowana i malowana proszkowo (grafit), strona zewnętrzna z blachy perforowanej, z daszkiem, na nóżce); - stojak na rowery (konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo (grafit), wys. 1,0 m, szer. 0,6 m); - 3 tablice informacyjne zbudowane z litego drewna sosnowego o naturalnej barwie, impregnowanego ciśnieniowo z zamykanymi gablotami. 3) zagospodarowanie terenów zielonych – założenie trawnika o powierzchni 670,0 m2, łąki kwietnej, nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych. Dodatkowo wzdłuż istniejącego parkingu wykonanie rabaty deszczowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach