Przetargi.pl
Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-turystycznego w centrum miejscowości Poronin nad Potokiem Poroniec.


Gmina Poronin ogłasza przetarg

 • Adres: 34520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 074 112 , fax. 182 074 192
 • Data zamieszczenia: 2018-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poronin
  ul. Józefa Piłsudskiego 5
  34520 Poronin, woj. małopolskie
  tel. 182 074 112, fax. 182 074 192
  REGON: 49189263000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poronin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-turystycznego w centrum miejscowości Poronin nad Potokiem Poroniec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie w Poroninie przy potoku Poroniec wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego i turystycznego na obszarze o powierzchni - 4800,0 m2. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie infrastruktury rekreacyjnej tj. przygotowanie terenu pod właściwe prace budowalne w tym: prace pomiarowe, usunięcie ziemi, roboty ziemne, formowanie i zagęszczanie nasypów. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o powierzchni 450,8m2 w tym: wykonywanie koryt wzdłuż krawężników, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszyw i tłucznia dla warstwy dolnej i górnej, wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie chodników z kostki betonowej. Wykonanie ciągu pieszego o powierzchni 83,7m2 w tym: wykonywanie koryt wzdłuż krawężników, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszyw i tłucznia dla warstwy dolnej i górnej, wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie chodników z kostki betonowej. Wykonanie nawierzchni pod obiekty rekreacyjne o powierzchni 317,8m2 w tym: wykonywanie koryt wzdłuż krawężników, roboty ziemne, profilowanie podłoża, ułożenie geotkaniny na dnie i ściankach wykopu, wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni opartej o żwir filtracyjny. Położenie nawierzchni pod boisko do siatkówki o powierzchni 363,5m2 w tym: wykonywanie koryt wzdłuż krawężników, roboty ziemne, profilowanie podłoża, ułożenie geotkaniny na dnie i ściankach wykopu, wykonanie krawężników i obrzeży betonowych wykonanie podbudowy z kruszyw i tłucznia dla warstwy dolnej i górnej, wykonanie warstwy stabilizacyjnej i nawierzchni sportowej. Wykonanie ogrodzenia wokół boiska do siatkówki w tym: wykonaniu fundamentu betonowego, ustawienie słupków, montaż siatki polipropylenowej piłkochwytu, instalacja furtki wejściowej. Budowa altany w tym: wykonanie fundamentów z postawieniem słupów, postawienie ram górnych, płatwi i krokwi zwykłych, wykonanie dachu z desek i pokrycie blachodachówką. Montaż 10 urządzeń rekreacyjnych zgodnych z wymogami polskiej normy PN-EN 16630: 2015-06. Wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej - ogrodzenie systemowe z paneli wraz z pracami przygotowawczymi. Zagospodarowanie całego terenu rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem małej infrastruktury towarzyszącej w tym: dostawa ławek plantowych, montaż koszów na śmieci, montaż ławostołów, montaż stojaków na rowery, wykonanie zewnętrznego paleniska betonowego, montaż huśtawek i piaskownicy zgodnych z wymogami polskiej normy PN-EN 1176 -1: 2017-12 wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, humusowanie i obsianie skarp, sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim. Oświetlenie terenu w tym: roboty ziemne - kopanie rowów pod kable, układanie kabli, stawianie słupów oświetleniowych wraz z pełnym osprzętowaniem, montaż latarni z pełnym wyposażeniem w tym przewodami elektrycznymi. Szczegółowe parametry zostały określone w załącznikach technicznych do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć kosztorys zawierający wszystkie składniki cenotwórcze wykonany na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. Nr 11 do SIWZ. Do oferty należy załączyć ewentualnie : a) wykaz podwykonawców, b) pełnomocnictwa, c) oświadczenie - zobowiązanie innego podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach