Przetargi.pl
Zadanie I: Dowieszenie na istniejącej linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej dz. 271/15 w miejscowości Trzeboś Zadanie II: Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 19 w miejscowości Górno

Gmina Sokołów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 7729019 , fax. (017) 7729019
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokołów Małopolski
  ul. Rynek 1 1
  36-050 Sokołów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. (017) 7729019, fax. (017) 7729019
  REGON: 69058213400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolow-mlp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie I: Dowieszenie na istniejącej linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej dz. 271/15 w miejscowości Trzeboś Zadanie II: Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 19 w miejscowości Górno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I:Dowieszenie na istniejącej linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej dz. 271/15 w miejscowości Trzeboś: wymiana słupa (1 szt.), wykonanie linii napowietrznej przewodem AsXSn2x25 mm2 (221 m) z oprawami oświetleniowymi OUS-70W (szt.3) , Zadanie II: Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 19 w miejscowości Górno: wykonanie oświetlenia drogowego latarniowego na słupach latarniowych S-95 (11 szt.) i linii kablowej YAKY 4x25 mm2 (601 m) z oprawami ulicznymi sodowymi typu OUS -250 (11 szt.),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych, przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt.IX SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sokolow-mlp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach