Przetargi.pl
Zadanie 1: Dostawa kruszywa drogowego Zadanie 2: Usługa koparko-ładowarki Zadanie 3: Usługa walca do wałowania dróg

Gmina Bodzechów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mikołaja Reja 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2653838 , fax. 041 2651038
 • Data zamieszczenia: 2016-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bodzechów
  ul. Mikołaja Reja 10 10
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2653838, fax. 041 2651038
  REGON: 29100999800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 1: Dostawa kruszywa drogowego Zadanie 2: Usługa koparko-ładowarki Zadanie 3: Usługa walca do wałowania dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 Dostawa kruszywa drogowego. Zadanie obejmuje - dostawę wraz z załadunkiem i rozładunkiem kruszywa łamanego dolomitowego: - o frakcji 0 - 31,5 mm (bez gliny), ilość 500 Mg - o frakcji 31,5 - 63 mm, ilość 800 Mg - o frakcji 4-31,5 mm, ilość 200 Mg W/w kruszywa muszą spełniać wymogi normy PN-B-11112:1996 klasa I, gat. I lub PN-EN-13043:2004. Dostawa przedmiotowego kruszywa będzie realizowana sukcesywnie do 30.11.2016r., zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego na teren Gminy Bodzechów (każdorazowo Zamawiający wskaże miejsce dostawy). Z uwagi na parametry dróg max. tonaż dostawy - samochodami o ładowności do 10 ton. Zadanie 2 Usługa koparko-ładowarki: - ilość prac - 200 godzin roboczych - niwelacja dróg gruntowych gruntem rodzimym - naprawa rowów przy drogach gminnych - odkopywanie instalacji wodociągowych w czasie awarii Każdorazowo Zamawiający wskaże miejsce realizowania usługi. Zadanie 3 Usługa walca do wałowania dróg - ilość prac - 40,00 godzin roboczych - usługa realizowana będzie walcem od 3,5t Każdorazowo Zamawiający wskaże miejsce realizowania usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji dostawy kruszywa/usługi koparko-ładowarki/usługi walca od złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach