Przetargi.pl
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej. Drugi przetarg

Gmina Barlinek ogłasza przetarg

 • Adres: 74320 Barlinek, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7462450 w. 16 , fax. 957 461 704
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barlinek
  ul. Niepodległości 20
  74320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7462450 w. 16, fax. 957 461 704
  REGON: 52837900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.barlinek.sisco.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej. Drugi przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: 1) Uzbrojenia terenu. a) sieć wodociągowa:  przebudowa istniejącej sieci z rur PEHD ø125 o długości łącznej 109,5m, w tym 7 nawiertek/trójników do przełączenia istniejących odejść bocznych i przyłączy,  budowa nowej sieci ø125 o długości łącznej 310,5m,  budowa nowej sieci z rur PEHD ø90 (odejścia do 2 hydrantów i pod przyszłą rozbudowę) o długości łącznej 12m,  przebudowa 2 przyłączy do budynków z rur PEHD ø40 o długości 47,0 m i 44,0m wraz z montażem studni wodomierzowych; b) sieć kanalizacji sanitarnej:  budowa sieci grawitacyjnej z rur PVC-U ø200 o długości łącznej 326,5m,  budowa sieci tłocznej z rur PEHD ø90 o długości 482,5m,  budowa przepompowni ścieków sanitarnych ø1.500mm – 1kpl.,  przebudowa przyłącza do budynku z rur PVC-U ø160 o długości 91,5m; c) sieć kanalizacji deszczowej:  budowa sieci grawitacyjnej z rur PVC-U ø315-500 o łącznej długości 292,0m,  budowa przykanalików do wpustów ulicznych z rur PVC-U ø200 o długości łącznej 24,0m,  budowa sieci tłocznej z rur PEHD ø315 o długości 381,5m,  budowa przepompowni ścieków deszczowych ø2.500mm – 1 kpl.,  budowa prefabrykowanego zbiornika retencyjnego wód deszczowych o wym. 5,0x6,0x3,0m; d) płyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny i przepompownie ścieków sanitarnych i deszczowych; e) instalacja elektryczna:  instalacja oświetleniowa o długości kabli YAKY 4x35mm2 – 342,0m,  montaż słupów z oprawami oświetleniowymi – 14 szt.,  budowa kanalizacji kablowej ø110 o łącznej długości 286,0m,  budowa kanalizacji kablowej ø75 o łącznej długości 160,0m,  studnie kanalizacji kablowych – 12 szt.,  budowa instalacji zasilenia do przepompowni ścieków (PS) YKY 4x10mm2 – 45 m,  budowa instalacji zasilenia do przepompowni wód deszczowych (PD) YKY 4x16mm2 – 45 m; 2) Drogi wewnętrznej z kostki betonowej o długości 290m (powierzchnia ok. 1.633m2) i chodnika o długości 11,5m (powierzchnia ok. 290m2); 3) Nasadzeń i małej architektury; 4) Wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje m.in.: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 3) zabezpieczenie robót; 4) uzyskanie niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych pozwoleń, zgód, uzgodnień itp.; 5) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej; 6) wykonanie badan i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych, wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych; 7) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 8) zagospodarowanie we własnym zakresie lub utylizacja powstałego w wyniku przeprowadzonych robót odpadów i ziemi; 9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt budowlano wykonawczy „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”(teczki nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 i 9) – Załącznik nr 10 do SIWZ. 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 12 do SIWZ. W stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazanego wyżej Zamawiający dokonuje następującego uszczegółowienia: 1) W ramach niniejszego postępowania należy wykonać ETAP I inwestycji obejmujący wykonanie drogi wewnętrznej od strony ul. Jeziornej do wysokości dz. nr 243/35 (km 0+290,00) wraz z infrastrukturą podziemną (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z budową przepompowni i ich zasilaniem w energię elektryczną), zbiornik retencyjny, oświetlenie terenu i kanalizację kablową, roboty związane z przebudową przyłączy w celu usunięcia kolizji, zagospodarowanie terenu oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 2) Etapy II i III inwestycji nie są przedmiotem tego postepowania. 3) Należy zabezpieczyć stałe dojście i dojazd do posesji przy ul. Jeziornej 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ze wskazaniem: a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XVIII; b) terminu realizacji przedmiotu umowy (nie później niż 15 grudnia 2018 r.); c) oferowanej długości gwarancji (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60 miesięcy). 2) Oświadczenia wymienione w rozdziale XIII. pkt 1. 1)-4) SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ); 3) Wykaz podwykonawców - załącznik nr 7 do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 5) Potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem IX punkt 5 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach