Przetargi.pl
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych w ramach Projektu – Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki w podziale na części. Liczba części – 17

Centrum Usług Wspólnych w Markach ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki, ul. Klonowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 771 37 34 , fax. 22 771 35 86
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Markach
  ul. Klonowa 7
  05-270 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 22 771 37 34, fax. 22 771 35 86
  REGON: 14122862700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych w ramach Projektu – Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki w podziale na części. Liczba części – 17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje: a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Marki: - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Okólnej 14; - Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków przy ul. Szkolnej 9; - Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku przy ul. Pomnikowej 21; - Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” przy ul. Dużej 3; - Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Wczasowej 5; b) oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia; c) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie zamawiający przekaże wykonawcy po zawarciu umowy. 2. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu oraz jego specyfikację techniczną został zawarty w załącznikach od 1a do 1r do SIWZ. Wymienione w w/w załącznikach do Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 3. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 4. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 2) Elastyczność w użytkowaniu; 3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 4) Czytelna informacja; 5) Tolerancja na błędy; 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 8) Percepcja równości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczenie wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach