Przetargi.pl
Wymiana stolarki drzwiowej w gminnych budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM/ADM 2 w Gorzowie Wlkp.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 66400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7387101 (-02) , fax. 957 387 100
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Wełniany Rynek 3
  66400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7387101 (-02), fax. 957 387 100
  REGON: 361962000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.bip.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki drzwiowej w gminnych budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM/ADM 2 w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej do lokali na drzwi stalowe oraz wymiana drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 2, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wykazem adresowym stanowiącym załącznik do niniejszej siwz . Zakres robót obejmuje: • wykucie z muru starych ościeżnic • wymianę drzwi • obsadzenie nowych drzwi • obróbki tynkarskie • wywiezienie elementów z rozbiórki UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo zaniechania wymiany stolarki na konkretnym adresie w trakcie trwania umowy z przyczyn od niego niezależnych. Do realizacji zamówienia należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332. Za takowe uważa się wyroby spełniające wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U z 2016r. , poz.1570 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz oraz przy zastosowaniu załącznika 1A do siwz/ zestawienie cenowe stolarki drzwiowej/ 2) oświadczenia wymienione w pkt. 6. 1-4 siwz, 3) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy, 4) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach