Przetargi.pl
Wykonanie usługi kursu podstawowego w zakresie medycyny lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach Sił Powietrznych

Jednostka Wojskowa nr 4198 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6821316 , fax. 022 6821316
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa nr 4198
  ul. Żwirki i Wigury 1C 1C
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6821316, fax. 022 6821316
  REGON: 01008894930000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1blot.sp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa 4198

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi kursu podstawowego w zakresie medycyny lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach Sił Powietrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. ZASADY OGÓLNE 1.1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE Kurs przeznaczony jest dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach lotniczych Sił Powietrznych. Celem kształcenia jest przygotowanie lekarzy i ratowników medycznych do wykonywania zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym lotniska czynnego, w myśl postanowień Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej /RL-2010/, zgodnie z zapisami Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych Nr 37 z dnia 07 luty 2012 r. w sprawie zabezpieczenia medycznego szkolenia lotniczego w jednostkach lotniczych Sił Powietrznych oraz Wytycznych Nr 23 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zabezpieczenia medycznego procesu szkolenia lotniczego i lotów. Celami szczegółowymi kursu są:zapoznanie z fizycznymi podstawami wykonywania lotów;zapoznanie ze specyfiką oddziaływania środowiska lotu na członków załóg oraz na poszkodowanych /fizjologia lotnicza/;dostarczenie podstawowej wiedzy dotyczącej zasad orzecznictwa lotniczo - lekarskiego /tylko lekarze/;zapoznanie z podstawami psychologii lotniczej;zapoznanie z czynnościami służby zdrowia podczas zaistnienie i badania zdarzeń lotniczych.Po zakończeniu kursu słuchacz powinien znać:zagrożenia zdrowotne wynikające z oddziaływania fizycznych czynników lotu;problemy psychologiczne związane z wykonywaniem lotów;zasady organizowania zabezpieczenia medycznego lotów;przeciwwskazania bezwzględne i względne do wykonywania lotów;procedury orzekania o stanie zdrowia personelu latającego /tylko lekarze/;Słuchacz powinien umieć:współdziałać w organizacji medycznego zabezpieczenia lotów;przeprowadzać badanie przedlotowe /tylko lekarze/; przygotować dokumentację niezbędną do skierowania członka personelu latającego do komisji lotniczo - lekarskiej /tylko lekarze/; monitorować stan zdrowia personelu latającego podczas wykonywania lotów;1.2 STRUKTURA SZKOLENIA. W pięciodniowym cyklu szkolenia specjalistycznego, od poniedziałku do piątku, zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem.Egzamin obejmuje zakres tematyczny określony programem kursu. Warunkiem zaliczenia kursu będzie udział we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu /20 zadań testowych/. Podstawą zaliczenia egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 75% zadań. Uczestnik kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu i zaliczeniu kursu.2. USTALENIA ORGANIZACYJNE I METODYCZNE 2.1 PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i zajęć praktycznych. Zajęcia programowe prowadzi wyznaczona kadra dydaktyczna z wykorzystaniem personelu i bazy placówki szkolącej. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.Maksymalna liczba uczestników w jednym kursie wynosi do 20 osób.W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest szkolenie innej liczby uczestników po uzgodnieniu z placówką szkolącą. Każdy kurs trwa 5 dni szkoleniowych. Samokształcenie zorganizowane będzie w godzinach popołudniowych w wymiarze czasu niezbędnym dla uzyskania założonych celów szkoleniowych. Program kursu uwzględniać będzie bloki zajęć przeznaczone tylko dla lekarzy, w których nie będą brać udziału ratownicy medyczni. 2.2.ZESTAWIENIE GODZIN PROGRAMOWYCH. Otwarcie kursu /1 godz. wyklad/- 1. Harmonogram zajęć; 2.Sprawy socjalne i organizacyjne; 3. Warunki bezpieczeństwa podczas kursu. - wykład; Tematy zajęć: Fizyka atmosfery /1 godz. wykład/: 1.Atmosfera ziemska /budowa, podział/2.Skład gazowy atmosfery, 3.Atmosfera standardowa, 4.Ciśnienie parcjalne, 5.Fizjologiczne znaczenie i interpretacja praw gazowych; Podstawowa wiedza lotnicza /3m godz. wykład/ - 1.Fizyka lotu; napęd; siła nośna; oprzyrządowanie pokładowe, 2.Lotnictwo wojskowe, 3.Lotnictwo rekreacyjne, 4.Kontrola ruchu lotniczego, 5.Doświadczenie lotnicze; Podstawy fizjologii oddychania i krążenia /1 godz. Wykład/ - 1.Anatomia układu oddychania i krążenia, 2.Proces wymiany gazowej, 3.Zmiany składu powietrza pęcherzykowego ze wzrostem wysokości; Neurologia lotnicza /2 godz. wykład/ - 1.Badanie neurologiczne, 2.Stan fizyczny organizmu a zaburzenia neurologiczne, 3.Najczęstsze problemy neurologiczne w medycynie lotniczej; Okulistyka lotnicza /4 godz. zajęcia praktyczne/ - 1. Anatomia oka, 2.Badanie oczu i narządu wzroku, 3.Testy funkcji oka /ostrość wzroku, widzenie barwne, pola widzenia itd./, 4.Patologia narządu wzroku w aspekcie medycyny lotniczej, Ćwiczenie: Orzecznicza ocena narządu wzroku; Stomatologia lotnicza /2 godz. wykład/ - 1.Badanie stomatologiczne wg WHO, 2.Aerodontalgia, 3. Wydolność narządu żucia, 4. Problemy stomatologiczne dotyczące lotnictwa; Otolaryngologia lotnicza /2 godz. - wykład/ - 1. Anatomia narządu słuchu i równowagi, 2. Barotrauma uszu i zatok, 3. Uraz akustyczny ostry i przewlekły, 4. Profilaktyka hałasu i wibracji, 5. Postępowanie po rozhermetyzowaniu kabiny; Laryngologia lotnicza /1 godz. zajęcia praktyczne/ - Testy oceny narządu słuchu i układu równowagi, Ćwiczenie: Orzecznicza ocena narządu słuchu i równowagi; Fizjologia lotnicza /6 godz. wykład/ zajęcia praktyczne/ - Demonstracja KNC, 1. Wpływ obniżonego ciśnienia na ustrój człowieka: a.Ograniczenia fizjologiczne związane ze zmianą ciśnienia atmosferycznego, b.Dekompresja: rodzaje i następstwa dla organizmu, 2. Oddychanie a. Wymiana gazowa we krwi, b.Wysycenie hemoglobiny tlenem, 3. Hipoksja a. Objawy niedotlenienia subiektywne i obiektywne, b. Czas rezerwowy, 4. Hiperwentylacja: objawy i konsekwencje medyczne, 5. Barotrauma: omówienie i demonstracja komory do eksplozywnej dekompresji; Wyposażenie tlenowe. Kabiny ciśnieniowe /1 godz. wykład/ - 1. zasady działania wyposażenia tlenowego, 2. Fizjologiczne podstawy konstrukcji kabin ciśnieniowych, 3. Przyczyny i skutki nagłej dekompresji; Fizjologia przyspieszeń /2 godz. wyklad/ - 1. Przyspieszenia w aspekcie fizyki, 2. Przyspieszenia dodatnie i ujemne, 3. Następstwa przeciążeń działających na organizm człowieka, 4. Podnoszenie tolerancji przyspieszeń, 5. Przyspieszenia udarowe - katapultowanie, 6. Przyspieszenie a układ przedsionkowy; Ćwiczenia demonstracyjne i omówienie treningu poprawy tolerancji przyspieszeń /1 godz. - zajęcia praktyczne/; Stres termiczny /1 godz. - wykład/ - 1. Zasady wymiany ciepła, 2. Podstawowe mechanizmy termoregulacji, 3. Obciążenia termiczne w lotnictwie, 4. Zasady profilaktyki stresu cieplnego; Psychologia lotnicza /3 godz. zajęcia praktyczne/ - 1. Wprowadzenie do psychologii lotniczej, 2. Obciążenie pracą, ergonomia, 3. Stres psychologiczny, zmęczenie, 4. Funkcje psychomotoryczne a wiek, 5. Relacje lekarz orzekający a załoga lotnicza /tylko dla lekarzy/, 6. Kryteria selekcji psychologicznej /tylko dla lekarzy/, 7. Zarządzanie zasobami załogi CRM /tylko dla lekarzy/, 8. Współpraca w załodze wieloosobowej MCC /tylko dla lekarzy/; Wybrane problemy ortopedyczne /1 godz. - wykład/; Zabezpieczenie medyczne lotniska czynnego. Zasady wykonywania badan przedlotowych.Organizacja pracy lekarza jednostki lotniczej /2 godz. wykład/ zajęcia praktyczne, tylko dla lekarzy/; Wybrane przypadki orzecznicze /2 godz. - wykład, zajęcia tylko dla lekarzy/ - Omówienie i demonstracja z wykorzystaniem prezentacji komputerowej; Wypadki lotnicze, przyczyny, zapobieganie. Postępowanie w przypadku użycia hydrazyny. Działania służby zdrowia podczas badania wypadku lotniczego /2 godz. - wykład/; Egzamin testowy /2 godz./ - Zakończenie i omówienie wyników kursu. Wręczenie certyfikatów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1blot.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach