Przetargi.pl
Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019r.

Gmina Solec - Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3776039 , fax. 41 3776022
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Solec - Zdrój
  ul. 1 Maja 10
  28-131 Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3776039, fax. 41 3776022
  REGON: 29101075400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec-zdroj.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019r.”. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: - Materiał kamienny wraz z transportem i rozplantowaniem o frakcji 0 – 31,5 mm, - Materiał kamienny wraz z transportem i rozplantowaniem o frakcji 31,5 – 63 mm, - Profilowanie dróg równiarką drogową, - Pracę koparko-ładowarką o poj. łyżki powyżej 0,40m3, - Pracę koparko-ładowarką o poj. łyżki powyżej 0,40m3 z odwozem ziemi do 1 km, - Transport materiałów samochodem o ładowności od 7,5 do 12 ton, - Transport materiałów samochodem o ładowności od 12 do 18 ton. 2.Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera TOM III SIWZ w tym m.in.: a/ przedmiar robót, b/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. c/ umowa na roboty budowlane. Dokumenty wymienione w powyżej należy traktować jako wzajemnie objaśniające, a w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji. 3. Zamawiający mając na uwadze zakres i etapowy charakter prowadzenia robót budowlanych nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę realizującego zamówienie osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100 zł). Szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu wnoszenia wadium zawiera Tom I SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty określone w sekcji 14 Opis sposobu przygotowania ofert Tom I SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach