Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego” trzecie postępowanie


Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31103 Kraków, ul. Zwierzyniecka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 4229477 , fax. +48 12 4224312
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
  ul. Zwierzyniecka 1
  31103 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 4229477, fax. +48 12 4224312
  REGON: 35707768700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.filharmonia.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego” trzecie postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji dofinansowanej z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego”. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a. Prace remontowe, konserwatorskie i modernizacyjne w budynku istniejącym; b. Roboty budowlane i instalacyjne; c. Zabudowę dziedzińca; d. dostawę wyposażenia; e. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Charakterystyka obiektu: Budynek murowany z elementami konstrukcji żelbetowej sali, żelbetowymi stropami, trójkondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z dwu kondygnacyjnym skrzydłem oficynowym, przykryty dachem mansardowym nad ryzalitem wejściowym i bocznymi dachami trójspadowymi, pulpitowymi od strony oficynowej (sala i oficyna). Podstawowe dane i parametry zamówienia: a. Długość elewacji frontowej: 48,81/33,21m b. Wysokość budynku: 24,90m c. Ilość kondygnacji nadziemnych: 3-5 d. Ilość kondygnacji podziemnych: 1 e. Poziom ±0.00= 208,18 m n.p.m. f. Powierzchnia działki nr 65/3: 289,14 m2 g. Powierzchnia działki nr 65/4: 1585,74 m2 h. Powierzchnia razem: 1874,88 m2 i. Powierzchnia zabudowy - budynek istniejący: 1658,88m2 j. Powierzchnia zabudowy - budynek wraz z rozbudową: 1874,88m2 k. Kubatura budynku istniejącego: 36887,70m3 l. Kubatura budynku istniejącego wraz z rozbudową: 40991,90m3 m. Powierzchnia całkowita: 6188,23 m2 Szczegóły zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy PLN) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski nr 91 1020 2892 0000 5602 0589 2049. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą tabelę - materiały pomocnicze do ustalenia kosztów inwestycji – na których podstawie Wykonawca opracuje dyrektywny harmonogram rzeczowofinansowy realizacji zamówienia, jako załącznik do umowy, będący podstawą do odbiorów, rozliczeń, naliczania kar itp. Tabela stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie uzupełnionej tabeli – materiał pomocniczy do obliczenia kosztów inwestycji – stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ wraz z przedstawieniem kosztorysów uproszczonych i zestawienia materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi, ze wskazaniem na przykład producenta/ów, typów, numerów katalogowych itp dla całości zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 6 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.5.1) 1 lit. a. ppkt i. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w punkcie III.4) lub III.5), jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile nadal są aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.). W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może je pobrać W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (spółki cywilne/konsorcja), oświadczenia i dokumenty, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Wykonawcy ci składają oddzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach