Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla inwestycji pn. „Modernizacja układu wentylacji mechanicznej kuchni w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48 413780919 , fax. +48 413780394
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  ul. Gen. F. Rzewuskiego 8
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. +48 413780919, fax. +48 413780394
  REGON: 29052485300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwojskowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla inwestycji pn. „Modernizacja układu wentylacji mechanicznej kuchni w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla inwestycji: „Modernizacja układu wentylacji mechanicznej kuchni w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy zwany dalej „PFU” będący zał. nr 1 do SIWZ. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU; 2) dostawę, montaż oraz czynności regulacyjne zapewniające należyte funkcjonowanie układu wentylacji mechanicznej na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 4. Wykonywane roboty instalacyjne odbywać się od poniedziałku do soboty na czynnym obiekcie w godzinach od 7-ej do 19-ej, oraz w innych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody ze strony Zamawiającego; 5. Wizja lokalna: 1) w celu zminimalizowania ryzyka związanego z faktycznym rozmiarem prac niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz do przygotowania oferty i zawarcia umowy, Zamawiający umożliwia Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia; 2) spotkanie odbędzie się w dniu 17.01.2019 roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. F. Rzewuskiego 8 - zbiórka uczestników w bud. OPAL pokój nr 16 o godz. 10:00; 3) Zamawiający podczas wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy udzieli wszelkich informacji doprecyzowujących szczegóły robót budowlanych; 4) uczestnik wizji lokalnej będzie mógł zadawać pytania, a Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zadane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieści na swojej stronie internetowej. 6. Wynagrodzenie ryczałtowe: 1) cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i zgodnie z zapisem art. 632 Kodeksu cywilnego, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac; 2) Zamawiający wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe, w przypadku, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. Dotyczą takich sytuacji, które Wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie przewiduje. 7. Czas montażu układu wentylacji mechanicznej kuchni: 1) Zamawiający określa czas do 21 dni jako najdłuższy okres wykonania czynności określonych w pkt. 3 ppkt 2 niniejszego rozdziału; 2) Zamawiający umożliwia Wykonawcy, który będzie w stanie wykonać w ramach zaproponowanej ceny ofertowej czynności montażu w krótszym terminie – uzyskanie dodatkowej punktacji zgodnie z zapisem rozdz. XIII pkt. 3 ppkt 2) SIWZ. 8. Gwarancja jakości i rękojmia: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia gwarancji nie mniejszej niż 24 m-ce; 2) Zamawiający umożliwia Wykonawcy, który będzie w stanie udzielić w ramach zaproponowanej ceny ofertowej dłuższej gwarancji jakości – uzyskanie dodatkowej punktacji zgodnie z zapisem rozdz. XIII pkt. 3 ppkt 3) SIWZ. 3) okres rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zaoferowany przedmiot zamówienia; 4) okres rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od daty protokólarnego bezusterkowego odbioru zainstalowanych urządzeń; 5) okres gwarancji może ulegać wydłużeniu o czas wykonywanych napraw; 6) w przypadku zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż określony w złożonej ofercie Wykonawcy – od momentu zgłoszenia; 7) Wykonawca udzieli na piśmie Zamawiającemu gwarancji jakości na zainstalowane urządzenia zgodnie z zał. nr 10 oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 9. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym określonym w pkt. 8 niniejszego rozdziału: 1) Zamawiający określa czas do 72 godzin jako maksymalny czas usunięcia awarii tj. przywrócenia sprawności technicznej urządzeniu i oddania sprawnego do użytkowania Zamawiającemu; 2) Zamawiający umożliwia Wykonawcy, który będzie w stanie wykonać w ramach zaproponowanej ceny ofertowej czynności usunięcia awarii w krótszym terminie – uzyskanie dodatkowej punktacji zgodnie z zapisem rozdz. XIII pkt. 3 ppkt 4) SIWZ. 10. Serwis posprzedażny: 1) Zamawiający umożliwia Wykonawcy, który w ramach zaproponowanej ceny ofertowej zapewni nieodpłatny serwis posprzedażny dla urządzeń, który będzie równy okresowi gwarancji jakości zgodnie z pkt. 8 niniejszego rozdziału – uzyskanie dodatkowej punktacji zgodnie z zapisem rozdz. XIII pkt. 3 ppkt 5) SIWZ. 2) serwis posprzedażny dotyczył będzie w szczególności wykonywania czynności: a) zgodnie z zaleceniami producenta ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy; b) sprawowania opieki i kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń poprzez:  ich przegląd techniczny,  wykonywanie czynności konserwacyjnych i regulacyjnych z wymianą filtrów oraz innych elementów podlegających zużyciu w trakcie eksploatacji zgodnie z zaleceniami producenta i uwagami użytkownika,  sprawdzenie szczelności instalacji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881 z późn. zm.),  sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności; 3) termin wykonania czynności określonych w ppkt. 2) będzie każdorazowo uzgadniany przez strony przyszłej umowy. 11. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 2) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniach Wykonawcy (zał. nr 3 i 4 do SIWZ) składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp: a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy oraz b) założenie oświadczenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 12. Obowiązki Wykonawcy wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) wymóg określony w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczy sytuacji, w której Wykonawca będzie pozyskiwał personel, zatrudniał osoby do realizacji zamówienia, na czas jego wykonywania. Natomiast w sytuacji, kiedy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie lub jego część, samodzielnie przy udziale wspólników – to wówczas jest to całkowicie dopuszczane i nie musi zatrudnić osób na umowę o pracę; 2) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.); 3) powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie pracowników na umowę o pracę, nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, majstrów oraz pracowników administracji; 4) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to czynności szczegółowe określone w dokumentacji projektowej a w szczególności: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) roboty montażowe, c) roboty instalacyjne elektryczne, d) roboty instalacyjne sanitarne, e) roboty wykończeniowe; 5) szczegóły zobowiązań Wykonawcy wynikających z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp zawiera § 19 projektu umowy – zał. nr 9 do SIWZ. 13. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy do przedłożenia polisy ubezpieczenia lub innego dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. W przypadku nie objęcia polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej. 14. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy – zał. nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) do 5) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w pkt. 4 ppkt 3) i 4) muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 1) bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego; 2) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; 3) wskazanie sumy gwarancyjnej; 4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji; 5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; 6) określenie terminu ważności gwarancji. 5. Poręczenia określone w pkt 4 ppkt 2) i 5) muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.) dokonuje poręczenia; 2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 3) kwoty, do wysokości której bank – poręczyciel lub podmioty o których mowa art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.) będą zobowiązane; 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr: 45 1130 1192 0027 6002 9820 0005 z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr 1/PN/2019”. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Na pisemny wniosek Zamawiający jest obowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 11. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w sytuacji, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 15. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 14, nie powoduje utraty wadium. 16. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 17. Zgodnie z art. 89 ust. 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach