Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych - konserwacyjnych w budynkach nr 5, 12, 16 i 55 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wiosennej 4a w Kołobrzegu (PKOB 1274).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 17B
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4512000, 4512026 , fax. 91 4512024, 4512029, 4512434
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Narutowicza 17B 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4512000, 4512026, fax. 91 4512024, 4512029, 4512434
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przetargi.rzi.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych - konserwacyjnych w budynkach nr 5, 12, 16 i 55 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wiosennej 4a w Kołobrzegu (PKOB 1274).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu prac dekarskich w bud. nr 12 i 16, wymianie stolarki drzwiowej w bud. nr 5 oraz wymianie stolarki okiennej w bud. nr 55, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wiosennej 4a w Kołobrzegu (PKOB 1274) w szczególności polegające na: 1) Budynek nr 12: a) wymianie obróbek blacharskich gzymsów, blachy nadrynnowej, ogniomurów i kominów na części parterowej budynku, b) wymianie rur spustowych, c) pokryciu dachu dwiema warstwami papą termozgrzewalną, d) dwukrotnym malowaniu rur kanalizacyjnych żeliwnych, e) dwukrotnym malowaniu z uprzednim miniowaniem krat i balustrad, f) malowaniu emalią termoodporną komina stalowego dymowego kotłowni z uprzednim gruntowaniem farbą termoodporną i czyszczeniem przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystości, g) uporządkowaniu terenu obiektu i wokół obiektu po zakończonych robotach. 2) Budynek nr 16: a) wymianie obróbek blacharskich na budynku od strony południowej: blachy nadrynnowe, b) wymianie rynien półokrągłych i prostokątnych, c) wymianie rur spustowych w części parterowej budynku, d) pokryciu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo pasów nadrynnowych i wzdłuż odcinków wymienionych rynien, e) jednowarstwowym pokryciu dachów papą termozgrzewalną, f) uzupełnieniu opaski betonowej przy budynku, g) uzupełnieniu tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 2 m2 (ok. 14 m2) i do 5 m2 (ok. 9 m2) i warstwy nakrapianej tynków cementowych o pow. w jednym miejscu do 5 m2 (ok. 20 m2), h) obsadzeniu narożników stalowych o obrzeżach podjazdów na rampę budynku, i) uporządkowaniu terenu obiektu i wokół obiektu po zakończonych robotach. 3) Budynek nr 5: a) wykuciu z muru ościeżnic drewnianych, b) montażu drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych ocieplanych z kształtowników z wysokoudarowego PCV z wyposażeniem - szt. 1, c) montażu drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych ocieplanych z kształtowników z wysokoudarowego PCV z wyposażeniem - szt. 2, d) uporządkowaniu terenu obiektu i wokół obiektu po zakończonych robotach. 4) Budynek nr 55: a) demontażu konstrukcji stalowej okien i montaż okien PCW, b) demontażu okien drewnianych zespolonych jedno- i dwuskrzydłowych, c) montażu okien z PCW (szt. 11), d) montażu podokienników z PCW (szt. 3), podokienników zewnętrznych prefabrykowanych z blachy stalowej malowane proszkowo (szt. 7), e) uporządkowaniu terenu obiektu i wokół obiektu po zakończonych robotach. Roboty mogą być wykonywane wyłącznie w dni robocze w godz. 7.30 ÷ 15.30.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.800,00 PLN (art. 45, 46).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przetargi.rzi.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach