Przetargi.pl
Wykonanie remontu budynku nr 99

8 Baza Lotnictwa Transportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Kraków
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 136 250 , fax. 261 136 280
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 8 Baza Lotnictwa Transportowego
  Kraków 50
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 136 250, fax. 261 136 280
  REGON: 35013887100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu budynku nr 99
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 99 na terenie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach, zwanej dalej 8. BLTr. Zakres remontu obejmuje: 1.1. remont dachu, 1.2. remont pomieszczeń (nr 16-21), 1.3. remont pomieszczenia (nr 41 - całość, 38 i 40 - tylko podłoża), 1.4. remont części warsztatowej, 1.5. remont opaski budynku, 1.6. remont szachtu, 1.7. remont drzwi i bram zewnętrznych, 1.8. remont elewacji, 1.9. remont daszków nad wejściami, 1.10. remont rur spustowych, 1.11. remont instalacji odgromowej, 1.12. remont nawierzchni, 1.13. remont wyłącznika p.poż., 1.14. wywóz gruzu, ziemi. 2. Przewiduje się realizację zamówienia w następujących etapach robót: 2.1. ETAP I, w tym: remont dachu, 2.2. ETAP II, w tym: remont pomieszczeń nr 16 – 21, 2.3. ETAP III, w tym: 2.3.1. Rusztowanie zewnętrzne, 2.3.2. Remont opaski budynku, 2.3.3. Remont szachtu, 2.3.4. Remont drzwi i bram zewnętrznych, 2.3.5. Remont elewacji, 2.3.6. Remont daszków nad wejściami, 2.3.7. Remont rur spustowych, 2.3.8. Remont instalacji odgromowej, 2.3.9. Remont nawierzchni, 2.3.10. Remont wyłącznika p. – poż., 2.3.11. Remont pomieszczenia nr 41 – całość, 38 i 40 – tylko podłoża, 2.3.12. Wywóz gruzu, ziemi. 3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: a) zał. nr 3 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”; b) zał. nr 4 do SIWZ – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” (STWiOR); c) zał. nr 5 do SIWZ – „Przedmiar robót”. 4. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją zamówienia, zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 08.05.2018r. do godz. 10.00 w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta, sporządzony wg wymagań SIWZ, zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ - „Oferta”. 2. Kosztorys ofertowy SZCZEGÓŁOWY (pełny) wraz z zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu, sporządzony zgodnie z pkt XII niniejszej SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach