Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r. z podziałem na 4 zadania


Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 32-086 Batowice, Karola Wojtyły
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 221 010, , fax. 12-622-10-12
 • Data zamieszczenia: 2018-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  Karola Wojtyły 106
  32-086 Batowice, woj. małopolskie
  tel. 126 221 010, , fax. 12-622-10-12
  REGON: 35157927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r. z podziałem na 4 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018 r. z podziałem na 4 Zadania, w zakresie przedstawionym w tabelach elementów rozliczeniowych – zał. nr 1.1; 1.2; 1.3; 1.4. Zadanie nr 1 – obejmuje drogi Rejonu I na terenie gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zadanie nr 2 – obejmuje drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów, Zadanie nr 3 – obejmuje drogi Rejonu III na terenie gmin: Jerzmanowice – Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki, Zadanie nr 4 – obejmuje drogi Rejonu IV na terenie gmin: Igołomia – Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Słomniki. 2. Zakres prac obejmuje: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg przy zastosowaniu emulsji szybkorozpadowej i grysów, wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu zautomatyzowanego remontera drogowego, remont nawierzchni betonem asfaltowym średnioziarnistym, asfaltem lanym modyfikowanym oraz uzupełnianie szczelin nawierzchni jezdni masą zalewową. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w tabelach elementów rozliczeniowych poszczególnych Zadań i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (ST).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: Zadanie nr 1 - 7 000,00 PLN, Zadanie nr 2 - 7 000,00 PLN, Zadanie nr 3 - 7 000,00 PLN, Zadanie nr 4 - 7 000,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w : pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym-gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz..U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach (oryginały tych dokumentów należy złożyć w punkcie obsługi klienta pok. nr 20), w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego,- GETIN NOBLE BANK S.A. O/ w Krakowie. Nr konta 19 1560 0013 2568 2818 7598 0003. 5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu za prawidłowo wniesione uznaje się wadium zaksięgowane na wskazanym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Kopię dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca , którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1. 9. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty wg. załączonego wzoru. 2. wypełniona tabela elementów rozliczeniowych zał. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SIWZ. 3. kopia dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach