Przetargi.pl
WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2018 ROKU MASĄ MINERALNO – BITUMICZNĄ


Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, Warzywna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 215-97-72 , fax. 42 215-95-22
 • Data zamieszczenia: 2018-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  Warzywna 1
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 215-97-72, fax. 42 215-95-22
  REGON: 365914881
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2018 ROKU MASĄ MINERALNO – BITUMICZNĄ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych asfaltobetonem „na gorąco” dla KR 1-2 o wielkości 5.000 m2 ubytków o średniej głębokości 5 cm. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - wycięcie\frezowanie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie ubytków z usunięciem rumoszu, - ogrzanie bitumu i skropienie uszkodzonego miejsca, - rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia, - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, - smarowanie rozgrzanym bitumem połączenia krawędzi ubytku i nawierzchni, - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych. 3. Zakres prac, sposób wykonania oraz tryb odbioru szczegółowo określają: a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: miasto Pabianice. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 – miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 6. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku. 7. Uwagi realizacyjne: a) Wykonawca powinien mieć zapewnione dostawy masy bitumicznej z wytwórni mas bitumicznych, która winna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej odległości tj. czas transportu od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni do rozpoczęcia wbudowania mieszanki nie powinien przekroczyć 2 godzin. b) Po podpisaniu umowy Zamawiający dokona pierwszego wprowadzenia na plac budowy protokołem przekazania, a Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w tym terminie. Pozostałe przekazania placu budowy będą następowały sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. W protokole przekazania placu budowy zostanie określona m.in. lokalizacja robót do wykonania w danym zakresie, kolejność a także termin zakończenia danego zakresu robót. Po każdorazowym przekazaniu placu budowy Zamawiający wymaga, że Wykonawca przystąpi do wykonywania określonego w protokole przekazania placu budowy zakresu robót w terminie: - dla miejsc zagrażających bezpieczeństwu (tryb nagły/awaryjny): do 6 godzin w dni powszednie, do 12 godzin w dni wolne i święta, - dla innych miejsc niż powyżej wymienione - 3 dni od podpisania protokołu. Każdorazowo Wykonawca będzie powiadamiany o dacie i godzinie przekazania placu budowy telefonicznie, e-mailem lub faksem i jest zobowiązany stawić się na przekazanie. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na przekazanie placu budowy Zamawiający sam określi zakres rzeczowy robót i niezwłocznie prześle go Wykonawcy. c) W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa wyżej Wykonawca odpowiada za skutki ewentualnych zdarzeń drogowych powstałych z przyczyny ubytków w nawierzchni. d) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowo – ilościowego, którego wysokość określona zostanie każdorazowo przez przemnożenie powierzchni rzeczywiście wyremontowanych przez oferowaną cenę jednostkową za 1 m2. e) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych mieszkańców i firm oraz do uporządkowania terenu po zakończeniu robót ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji. f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, koszty uprzątnięcia pozostałości budowlanych, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w umowie. g) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wykonania i utrzymywania niezbędnego oznakowania. h) Rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów ubytków. Obmiary winny być potwierdzone przez Zamawiającego. i) W przypadku użycia przez Wykonawcę frezarki, destrukt stanowi własność Zamawiającego i zostanie dostarczony we wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 10 km. j) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości zamówienia. 8. Zamawiający żąda, aby realizacja zamówienia odbywała się z wykorzystaniem w szczególności n/w wyposażenia sprzętowego: - frezarka o szerokości roboczej min. 50 cm – szt.1 - piła do cięcia nawierzchni – szt.1 - młot spalinowy – szt.1 - samochód samowyładowczy o ładowności min. 5 ton – szt.1 - termos do przewozu mieszanki mineralno – bitumicznej – szt. 2 - skrapiarka do bitumu – szt.1 - rozkładarka do wykonywania nawierzchni bitumicznych o szerokości roboczej minimum 1,2 – 2,4 m – szt. 1, - walec stalowy – szt. 1. 9. Warunki finansowe rozliczeń: a). Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe (etapowe) na koniec każdego z miesiąca kalendarzowego realizacji zamówienia, b). Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub końcowy, c). Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). Ostateczny termin płatności zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. d). Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 10. Procedura odbioru i przegląd gwarancyjny: a) po wykonaniu każdej części przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót na piśmie. b) Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od zgłoszenia o zakończeniu każdego etapu i rozpocznie odbiór części przedmiotu umowy. c) jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub, w przypadku nie usunięcia wad odstąpić od umowy. d) z czynności każdego odbioru będzie sporządzony protokół odbioru robót, zawierający: - wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. - obmiar powykonawczy - uproszczony kosztorys powykonawczy, - atesty na użyte materiały. e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad na piśmie. d) Zamawiający wyznaczy termin odbioru wad. e) jeżeli po kolejnym odbiorze wady nie zostaną usunięte Zamawiający wskaże innego Wykonawcę, który wykona nieodebrane roboty a kosztami zostanie obciążony Wykonawca, z którym została podpisana umowa. f) przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zorganizuje odbiór gwarancyjny, na który zostanie wezwany Wykonawca a w przypadku nie stawienia się przegląd odbędzie się przez Zamawiającego a o wynikach przeglądu Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony. w przypadku zaistniałych poprawek w protokole zostanie zapisany termin ich usunięcia. 11. Kody CPV: - 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, - 45.23.31.42-6 – Wymiana nawierzchni drogowej. Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 3. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich). 4. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 5. Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. 6. Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek. 7. Zamawiający zabrania jakiegokolwiek składowania w miejscu realizacji prac uzyskanych w trakcie realizacji prac odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy), - kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem tych samych co przedstawione przez Zamawiającego w przedmiarze robót (kosztorysie nakładczym) pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych w oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winien zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach