Przetargi.pl
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni, chodników i placów gminnych na terenie miasta Grodków

Gmina Grodków ogłasza przetarg

 • Adres: 49200 Grodków, ul. Warszawska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 040 300 , fax. 774 155 516
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodków
  ul. Warszawska 29
  49200 Grodków, woj. opolskie
  tel. 774 040 300, fax. 774 155 516
  REGON: 52449900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni, chodników i placów gminnych na terenie miasta Grodków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni chodników ulic gminnych na terenie miasta Grodków. W ramach letniego i zimowego utrzymania czystości jezdni i chodników dróg gminnych, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania: mechanicznego i ręcznego oczyszczania jezdni, mechanicznego i ręcznego oczyszczania chodników wraz z połączeniami komunikacyjnymi do jezdni, oczyszczania pozimowego, opróżniania i dezynfekcji koszy przyulicznych, będących własnością Gminy Grodków usuwania zwłok padłych zwierząt prac interwencyjnych, coniedzielnego ręcznego sprzątania Rynku i przyległych do niego ulic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10.000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - Wzór oświadczenia załączono do IDW – załącznik nr 2. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5) Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz), e) oświadczenia na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW ; g) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach