Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowych na terenie budynku głównego oraz warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej w podziale na dwie części

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21500 Biała Podlaska, ul. Brzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 422 801 , fax. 833 422 801
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej
  ul. Brzeska 71
  21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 422 801, fax. 833 422 801
  REGON: 17917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsz2.bialapodlaska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowych na terenie budynku głównego oraz warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej w podziale na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na terenie budynku głównego oraz warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej w podziale na dwie części. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45453000 – 7 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną liczbę części. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. 4. Zamówienie podzielono na dwie części, tj.: 1) Część 1 – REMONT TRZECH ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie generalnego remontu 3 łazienek uczniowskich znajdujących się w budynku głównym Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej. Łazienki usytuowane są w jednym pionie (parter, I piętro, II piętro). Remont obejmuje skucie starej glazury ze ścian i płytek podłogowych, wyrównanie ścian, położenie nowej glazury i terakoty, przebudowę kabin WC, demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, montaż nowej stolarki (ościeżnice i drzwi ) wymianę instalacji wodnej, wymianę zaworów odcinających dopływy, wymianę grzejników CO na nowe, demontaż starej armatury łazienkowej (sedesy, spłuczki, umywalki, baterie wodne), montaż nowej armatury, malowanie sufitu i ścian. 2) Część 2 – REMONT PODŁOGI KORYTARZA GÓRNEGO W BUDYNKU WARSZTATÓW I W SALI LEKCYJNEJ NR 213 W BUDYNKU SZKOŁY Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) wykonanie remontu podłogi korytarza na I piętrze w budynku warsztatów. Istniejąca podłoga wykonana jest z lastryka kamiennego. Remont polega na przygotowaniu podłoża (mycie, gruntowanie), wylaniu wylewki poziomującej i wyklejeniu homogeniczną wykładziną winylową (Typ I) powierzchni podłogi korytarza wraz z cokolikami 10 cm na ścianach korytarza. b) wykonanie remontu podłogi w sali lekcyjnej nr 213 na I piętrze w budynku głównym szkoły. Istniejąca podłoga wykonana jest z paneli podłogowych. Remont polega na przygotowaniu podłoża (demontażu starych paneli, listew przypodłogowych), wylaniu wylewki poziomującej i wyklejeniu homogeniczną wykładziną winylową (Typ I) powierzchni podłogi sali lekcyjnej wraz z cokolikami 10 cm na ścianach sali lekcyjnej. 5. Każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (2 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ (dotyczy części 1), 2) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ (dotyczy części 2), 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (dotyczy obu części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 2. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP powinien złożyć wraz z w/w oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym w ust. 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach