Przetargi.pl
Wykonanie pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Odrzykowskim w Krotoszynie

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Mahle 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 722 67 60 , fax. 0-62 722 67 60
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w krotoszynie
  ul. Mahle 4 4
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 722 67 60, fax. 0-62 722 67 60
  REGON: 30086351300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwodnik.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Odrzykowskim w Krotoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie pomostu rekreacyjnego. Urządzenie to zostanie zlokalizowane przy działce nr 2696/7 w obszarze Jeziora Odrzykowskiego obręb Krotoszyn, w pobliżu budynku zaplecza rekreacyjnego. W ramach tego zadania przewiduje się wykonać pomost rekreacyjny, który będzie żelbetową budowlą wodną o łącznej długości 24,50 m i szerokości 3,00-15,00 m i powierzchni 151,40 m2 w kształcie litery T, usytuowany prostopadle do długości istniejącego budynku zaplecza rekreacyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpwodnik.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach