Przetargi.pl
Wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobach ZNK w Lublinie

Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-112 Lublin, ul. Grodzka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 371 200 , fax. 815 371 201
 • Data zamieszczenia: 2019-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Komunalnych
  ul. Grodzka 12
  20-112 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 371 200, fax. 815 371 201
  REGON: 43078394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.znk-lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobach ZNK w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są przeglądy przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (z wyłączeniem instalacji gazowych i przewodów kominowych) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności wyczerpujące opisowe określenie: • stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, • rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, • zakresu robót remontowych z podaniem pilności i kolejności ich wykonania, • metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, • informację dotyczącą wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. Do ww. protokołów w 3 egz. (+ wersja elektroniczna) należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub graficzną wykonaną w toku kontroli, uprawnienia budowlane osób dokonujących kontroli w poszczególnych branżach oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego tych osób. W toku kontroli okresowych szczegółowym sprawozdaniem należy objąć w szczególności stan techniczny budynku, lokali mieszkalnych i pomieszczeń wspólnego użytkowania : • elewacji (warstwa fakturowa), • fundamentów i izolacji przeciwwilgociowych obiektu, • elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy, loggie, balkony), • stropów z uwzględnieniem zarysowań, ugięć i występujących korozji, • ścian konstrukcyjnych i działowych z uwzględnieniem występujących korozji biologicznych i chemicznych, • schodów, pochylni i podjazdów, balustrad, pochwytów, • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, • elementów odwodnienia budynków, opasek ochronnych oraz obróbek blacharskich, • konstrukcji dachu, stropodachu, pokryć dachowych, kominów i ław kominiarskich , • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, • urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, • elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, • przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku, • instalacji elektrycznej i urządzenia piorunochronnego, • pomieszczeń wspólnego użytkowania ( klatki schodowe, szyby windowe, zsypy, pralnie, piwnice, strychy ), • nawierzchni, urządzeń i obiektów przynależnych do nieruchomości ( wiaty śmietnikowe, garaże, komórki, WC, place zabaw, ogrodzenia itp. ) Zakresem kontroli, będącej przedmiotem zamówienia, należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa wyżej, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia. Należy uwzględnić konieczność montażu elementów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji budynku np. odgromówka, poręcze schodowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium na poszczególne części zamówienia wynosi: 1. rejon ZW LUB-KOM 600 zł 2. rejon OZB TATARY 600 zł 3. rejon PW KONKRET, AiZN DOM 400 zł 4. rejon ZON ADMINA 800 zł 5. rejon ZW ADE-EM CENTRUM 900 zł Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 9:45
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 1 do oferty)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do oferty) 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4, 7.5, 7.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca. Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Pzp może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca ten musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 1 i nr 2 do oferty) oraz na wezwanie Zamawiającego przedstawia dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.4, 7.5, 7.6 SIWZ. 4. Podwykonawcy. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach (załącznik nr 1 i nr 2 do oferty). 5. Konsorcjum Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum ) na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ( złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wykonawcę ) skutecznie udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, określające zakres umocowania. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia (załącznik nr 1 i nr 2 do oferty) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną