Przetargi.pl
Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie.

Gmina Wojaszówka ogłasza przetarg

  • Adres: 38-471 Wojaszówka, Wojaszówka 115
  • Województwo: podkarpackie
  • Telefon/fax: tel. 013 4385016 , fax. 013 4385225
  • Data zamieszczenia: 2013-07-02
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojaszówka
    Wojaszówka 115 115
    38-471 Wojaszówka, woj. podkarpackie
    tel. 013 4385016, fax. 013 4385225
    REGON: 37044060800000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojaszowka.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Wykonanie podkładów geodezyjnych w skali 1:500 do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie zgodnie z załączoną mapką (Załącznik nr 5) o powierzchni ok. 276 ha. Zakres przygotowanych map winien zawierać pas dróg wraz z przyległym terenem o szerokości min 70 m oraz całość gospodarstw rolnych i obszarów zabudowanych.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712221002
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wojaszowka.bip.krosoft.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach