Przetargi.pl
„Wykonanie klimatyzacji w budynku A0/B1”

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie klimatyzacji w budynku A0/B1”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac objętych niniejszym przetargiem obejmuje wszelkie prace związane z wykonaniem i prawidłową pracą układu klimatyzacji dla jednostki nr 6 w obiekcie A0/B1. Wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji począwszy od jednostki zewnętrznej nr 6 poprzez przewody do jednostek wewnętrznych (szt. 23 ) z kompletną instalacją ( w tym elektryczną , skroplin itp. ). Zastosowane urządzenia muszą odpowiadać co najmniej równoważnie parametrom podanym w projekcie. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy ( przedmiar udostępniono dla całego projektu , a zakres z przetargu jest ograniczony tylko do kpl. instalacji klimatyzacji dla jednostki nr 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wymagania dotyczące Wadium: • Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) • wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: i. pieniądzu; ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; iii. gwarancjach bankowych; iv. gwarancjach ubezpieczeniowych; v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości • w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr konta bankowego: 80 1030 1508 0000 0008 1775 8002 z adnotacją: „wadium do postępowania ZP/UR/39/2019” Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie zamawiającego (dzień, godzina). • w przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. • Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 u. Pzp • Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a-5 u. Pzp • Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. • wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać co najmniej następujące informacje: 1) nazwa Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia lub sygnaturę (znak) postępowania; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji (nie dotyczy wpłaty w gotówce); • Gwarancja / poręczenie zapłaty wadium, musi obejmować cały okres związania ofertą, liczony od momentu upływu terminu składania ofert. Jeżeli w trakcie postępowania zostanie zmieniony termin składania ofert, gwarancja / poręczenie powinna/-o obejmować cały okres związania ofertą, liczony od przesuniętego terminu składania ofert. Gwarancja /poręczenie nie obejmująca/e całego okresu związania ofertą – uważane jest za niewniesienie wadium. • Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i bez sprzeciwu, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty; 2. Opis oferowanych urządzeń (producent, model) wraz z parametrami oferowanych urządzeń; 3. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej prze notariusza) – tylko w sytuacji gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika!;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach