Przetargi.pl
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej metodą iniekcji, w budynkach mieszkalnych przy ul. 5 Lipca 17 i 17A w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, ul. Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301 , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2018-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  ul. Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej metodą iniekcji, w budynkach mieszkalnych przy ul. 5 Lipca 17 i 17A w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej metodą iniekcji w budynkach mieszkalnych przy ul. 5 Lipca 17, 17a w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie prac remontowych w budynku ul. 5 Lipca 17, 17a, na działkach 12/101 i 12/102 - obręb 2148, wraz z robotami towarzyszącymi i wystąpieniem do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, wraz z jego opłatą oraz z opracowaniem i pozytywnym zatwierdzeniem organizacji ruchu na czas przeprowadzania robót z wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta Szczecin, w tym: 1) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej izolacji poziomej metodą iniekcji, murów fundamentowych ściany frontowej, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu wąskoprzestrzennego i remontem chodnika, 2) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i izolacji poziomej metodę iniekcji, murów fundamentowych ściany od strony podwórza, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu wąsko przestrzennego, 3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i izolacji poziomej metodę iniekcji, murów fundamentowych ściany od strony posesji przy ul. 5 Lipca 18, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu, 4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodę iniekcji, murów fundamentowych, ściany szczytowej od strony posesji przy ul. 5 Lipca 16 i ścian wewnętrznych, 5) wykonywanie zabezpieczeń odkrytych w trakcie robót instalacji sieciowych i, o ile zajdzie potrzeba, dokonywanie wszelkich uzgodnień, na koszt wykonawcy, 6) prace wynikłe w trakcie wejść do pomieszczeń piwnicznych (m.in.: możliwa wymiana kłódek - zamków, odsunięcie na czas prowadzonych robót rzeczy zgromadzonych w piwnicy i ich powrotne ulokowanie, wywieszenie ogłoszeń, pobieranie kluczy itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości – 6 114,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto czternaście złotych), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 10, przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach