Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Powiat Oleski ogłasza przetarg

 • Adres: 46300 Olesno, ul. Pieloka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343 597 833 , fax. 343 597 845
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oleski
  ul. Pieloka 21
  46300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 343 597 833, fax. 343 597 845
  REGON: 53246335000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatoleski.pl/9/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa, w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania oraz odbiór na swój koszt wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych jak również ich zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie.Tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.: 1.ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), 2.rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.), 3.rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1751 z późn. zm.), oraz innymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zmian w przepisach dotyczących wzorów tablic rejestracyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw tablic rejestracyjnych, wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.Przewidywana ilość zapotrzebowania na tablice w okresie trwania umowy: samochodowe jednorzędowe 18 000 sztuk, samochodowe dwurzędowe 400 sztuk, samochodowe zmniejszone 200 sztuk, motocyklowe 1 200 sztuk, motorowerowe 400 sztuk, przyczepy 1 000 sztuk, samochodowe indywidualne 40 sztuk, motocyklowe indywidualne 10 sztuk, zabytkowe 60 sztuk, Razem: 21 310 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1)posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydany przez właściwy organ, zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990). oraz 2) posiada aktualny (to jest niezawieszony i niecofnięty) certyfikat zgodności tablic rejestracyjnych z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów na wszystkie rodzaje tablic, z wyjątkiem tablic dyplomatycznych, (Dz. U. z 2016 r., poz. 1038) wydany przez Instytut Transportu Samochodowego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2.W terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach