Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Termal" SA ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 749 82 93 , fax. 076 74 98 298
 • Data zamieszczenia: 2012-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Termal" SA
  ul. Tysiąclecia 3 3
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 749 82 93, fax. 076 74 98 298
  REGON: 39044489000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.termal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713212006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w Rozdziale I ppkt 1 SIWZ, z dopiskiem: Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert: - wniesienie wadium w pieniądzu powinno nastąpić w terminie gwarantującym wpływ pieniędzy na konto Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie składnia oferty, - kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty, - oryginały dokumentów wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć u Zamawiającego przed otwarciem ofert w pokoju nr 27. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy p. z. p., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p. z. p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie złożenie ich wynikało z przyczyn nie leżących po jego stronie. 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczania należytego wykonania umowy. - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach