Przetargi.pl
Wykonanie ekspertyz: (1) Analiza podsystemu strukturalnego "Energia" na polskiej sieci kolejowej; (2) Analiza zagrożeń dla transportu kolejowego związanych z cyberbezpieczeństwem, w związku z zabudową nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym na sieci PKP PLK S.A.

Urząd Transportu Kolejowego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 749 14 00 , fax. 22 749 14 01
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Transportu Kolejowego
  Aleje Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 749 14 00, fax. 22 749 14 01
  REGON: 015481433
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utk.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ekspertyz: (1) Analiza podsystemu strukturalnego "Energia" na polskiej sieci kolejowej; (2) Analiza zagrożeń dla transportu kolejowego związanych z cyberbezpieczeństwem, w związku z zabudową nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym na sieci PKP PLK S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch ekspertyz. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, jak niżej. Część 1: Wykonanie ekspertyzy przedstawiającej analizę podsystemu strukturalnego „Energia” na polskiej sieci kolejowej, w tym zasad eksploatacji przez uczestników rynku transportu kolejowego oraz możliwych kierunków modernizacji. Cześć 2: Wykonanie ekspertyzy przedstawiającej analizę zagrożeń dla transportu kolejowego związanych z cyberbezpieczeństwem, w związku z zabudową nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: dla Części 1 – 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), dla Części 2 – 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach