Przetargi.pl
Wykonanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO IiŚ 2014-2020 oraz Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego MF EOG na lata 2009-2014 oraz Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 42 10 100 , fax. 022 82 88 773
 • Data zamieszczenia: 2016-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 15/17
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 42 10 100, fax. 022 82 88 773
  REGON: 00027406800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mkidn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO IiŚ 2014-2020 oraz Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego MF EOG na lata 2009-2014 oraz Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz druk i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Część Nr 1 lub/i Część Nr 2. Część nr 1: Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Część nr 2: Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem odrębnie za każdą część, po jej wykonaniu, na podstawie osobno wystawionych faktur (za każdą część).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224620006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości przewidzianej dla części, na którą składa ofertę. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to wysokość wadium stanowi suma kwot określonych dla części, na które Wykonawca składa ofertę. W dokumencie potwierdzającym dokonanie zabezpieczenia oferty wadium Wykonawca zobowiązany jest wskazać w jakiej wysokości oraz na jakie Części zostało wpłacone wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w następujących kwotach na: Część 1: 1 800 zł słownie: tysiąc osiemset złotych Część 2: 2 200 zł słownie: dwa tysiące dwieście złotych. Zamawiający, który składa ofertę na obydwa zadania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości sumy kwot wadium określonego dla Części Nr 1 i Części Nr 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mkidn.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach