Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce.


35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2018-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://35wog.wp.mil.pl/pl/index.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontów wybranych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. 3.2 Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 8 części: a) Część nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych robót drogowych, budowlanych i instalacyjnych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych dla robót realizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie. W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie: • projektu budowlanego – dla całości przedsięwzięcia, • projektów wykonawczych – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • przedmiarów robót – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • kosztorysów inwestorskich – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • projekt rozbiórki budynku nr 4 i wiaty śmietnikowej. W zakresie zadania jest uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń administracyjnych: • pozwolenie Konserwatora Zabytków na roboty budowlane, • pozwolenie na budowę – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, • pozwolenie rozbiórki – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, • pozwolenie MPWiK Kraków, • pozwolenie ZIKiT Kraków. Uzgodnienia ppoż, sanepid i bhp: Wykonawca dokumentacji projektowej uzgadnia projekt budowlany z rzeczoznawcami z zakresu ppoż, sanepid i bhp. Mapa do celów projektowych: Wykonawca przedmiotu zamówienia we własnym zakresie zapewnia sporządzenie mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę. Geodeta pobierze materiały do wykonania mapy w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury ul. Mogilska 85 w Krakowie. Stan istniejący parametry techniczne Teren kompleksu wojskowego • powierzchnia dróg: około 3027 m2 • powierzchnia chodników: około 399 m2 • powierzchnia placów: 969 m2 • powierzchnia biologicznie czynna: 2918 m2 • powierzchnia klombu: 160 m2 Pomieszczenia po nieczynnej kotłowni w budynku nr 1 • powierzchnia: około 300 m2 • kubatura: około 1500 m3 • pomieszczenia znajdują się w piwnicy budynku Budynek nr 1 • przeznaczenie budynku: biurowo-sztabowy • rok budowy: 1952 • powierzchnia użytkowa: 2852 m2 • powierzchnia zabudowy: 973 m2 • kubatura: 13137 m3 • budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną Budynek nr 4 • kubatura: 207 m3 • powierzchnia: 69 m2 Infrastruktura podziemna • kanalizacja długość: około 300 mb • wodociąg długość: około 100 mb b) Część nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg, chodników, urządzeń i instalacji infrastruktury podziemnej przy budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg i chodników wraz z wymianą urządzeń i instalacji infrastruktury podziemnej przy budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. W zakresie przedmiotu zamówienia jest uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających realizować przedmiotowy zakres robót budowlanych. c) Część nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji budynku nr 1 i 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych robót budowlanych - remont wszystkich pomieszczeń i instalacji w budynku nr 1 i 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Remontowane pomieszczenia to: sale żołnierskie, pomieszczenia kancelaryjne, pomieszczenia magazynowe, magazyny broni, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia higieniczno sanitarne, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia piwnicy. Należy również zaprojektować wymianę instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz wymianę instalacji elektrycznej i alarmowych. Zaprojektować instalację oddymiania klatek schodowych oraz instalację czujek ppoż. d) Część nr 4: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji oraz elewacji i stropodachu budynku nr 85 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych robót budowlanych - remont wszystkich pomieszczeń magazynowych, biurowych, warsztatowych i instalacji oraz remont elewacji i stropodachu w budynku nr 85 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Remontowane pomieszczenia to: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe, ciągi komunikacyjne, klatka schodowa, pomieszczenia higieniczno sanitarne, pomieszczenia techniczne. Należy również zaprojektować wymianę instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz wymianę instalacji elektrycznej i alarmowych. Zaprojektować instalację czujek ppoż. e) Część nr 5: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu elewacji i dachu budynku nr 46 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu elewacji i dachu budynku nr 46 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. f) Część nr 6: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przeprowadzenia remontu wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu gm. Słomniki. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przeprowadzenia remontu wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu gm. Słomniki. g) Część nr 7: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu trybuny głównej na placu apelowym na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu trybuny głównej na placu apelowym na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Głównym celem jest poprawienie estetyki i funkcjonalności trybuny, która jest wykorzystywana podczas różnego rodzaju uroczystości wojskowych. h) Część nr 8: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji w budynku nr 36 na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Kłaj. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji w budynku nr 36 na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Kłaj. Wykaz prac do zaprojektowania: • wydzielenie pomieszczeń sanitarnego oraz socjalnego dla pracowników warsztatu • wymiana sieci wodociągowej • zaprojektowanie instalacji wod-kan w pomieszczeniu sanitarnymi socjalnym oraz szamba na nieczystości płynne • wymiana okien • obniżenie sufitu do wysokości około 3,5 m • wymiana zużytych posadzek wraz z warstwami podbudowy • położenie glazury na posadzkach oraz ścianach • wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach wszystkich pomieszczeń warsztatowych • wymiana instalacji elektrycznej • zamontowanie grzejników elektrycznych • zamontowanie wentylacji mechanicznej dla ciągu technologicznego • zaprojektowanie specjalistycznego ciągu technologicznego CTRK-1. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 8, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do UMOWY tj. Specyfikacji Przedmiotu Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: cześć nr 1 w kwocie – 3 500,00 zł (słownie zł: trzy tysiące pięćset); cześć nr 2 w kwocie – 1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc); cześć nr 3 w kwocie – 4 500,00 zł (słownie zł: cztery tysiące pięćset); cześć nr 4 w kwocie – 1500,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc pięćset); cześć nr 5 w kwocie – 1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc); cześć nr 6 w kwocie – 1 500,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc pięćset); cześć nr 7 w kwocie – 800,00 zł (słownie zł: osiemset); cześć nr 8 w kwocie – 1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty: Dokumenty wymagane do oferty w celu dokonania jej oceny: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1) nw. dokumenty:  Jednolite oświadczenie (zał. nr 2);  „Formularz cenowy” (zał. od nr 3a do nr 3h);  „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 4) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach