Przetargi.pl
Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki.

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 572 54 30 , fax. 82 572 54 30
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.
  ul. Żołnierzy WiN 22
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 82 572 54 30, fax. 82 572 54 30
  REGON: 365525530

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki. 2. Zakres prac uwzględnia m.in.: a. Budowa wiaty stalowej osłaniającej taśmociąg. b. Przekładka wodociągu, kolidującego z wiatą. c. Uzupełnienie nawierzchni pod wiatą wg istniejących warstw placu manewrowego: - warstwa ścieralna z betonu azbestowego – gr. 4,0 cm; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 6,0 cm; - warstwa dylatacyjna z betonu asfaltowego 0,30 – gr. 12,0 cm; - podbudowa z betonu Rb>7,5MPa – gr. 16,0 cm. d. Zlokalizowanie wiaty stalowej nad rozsypem obiektów do kontenerów w docelowej lokalizacji powoduje kolizję z istniejącym wodociągiem PE 63. Projekt budowlany uwzględnia przeniesienie powyższego rurociągu w nową lokalizacje. e. Nowo projektowany odcinek rurociągu PEHD 100 PN10 SDR 17 fi 63x3,8 należy podłączyć do istniejącego odcinka za pomocą muf i kształtek elektrooporowych. f. W projekcie przyjęto przenośniki taśmowe o szerokości 0,8 m. 3. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowi Projekt budowlany, będący załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Wizja lokalna. 1) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, własnym staraniem i na własny koszt dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 2) Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalna ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość i okres ważności wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo — kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 34 1090 2590 0000 0001 3515 0358. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać, co najmniej następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, obejmujący cały okres związania ofertą, 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego kwoty gwarancji za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie do gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3) kwotę, do wysokości, której poręczyciel będzie zobowiązany, 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym termin musi być tak ustalony, aby nie wygasało przed upływem końca terminu związania ofertą, 5) zobowiązanie do zapłaty kwoty poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Miejsce i sposób wniesienia wadium. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu na przelewie należy wskazać, jako tytuł wpłaty: „Wadium do przetargu pn. Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki” Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. W przypadku wadium w innych formach należy złożyć (zdeponować) w biurze Głównego Księgowego ZZO przy ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, oryginały dokumentów w tym zakresie np. dokument gwarancji, lub poręczenia, a do oferty należy dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopię. 8.Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9. Zwrot wadium. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 10.Inne wymagania. Wykonawca, który składa wadium w pieniądzu winien wskazać w załączniku nr 2 (wzór Formularza Ofertowego) do SIWZ, numer rachunku, na który Zamawiający winien zwrócić wadium. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający będzie żądał odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (pkt 6.2. pkt 1 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach